De moeder kan bezwaar hebben tegen het verstrekken van de afstammingsgegevens aan het kind. Bij bezwaar zal door Fiom advies gevraagd worden aan haar Externe Deskundigen/Ethische Commissie. Fiom zal, na het verkrijgen van het advies van deze commissie, een beslissing nemen over het verstrekken van afstammingsgegevens aan het kind.  

iStock-1065782320.jpg

Belangenafweging

In dit proces zullen betrokken zijn en worden gewogen de belangen van de moeder, waaronder het recht om uw privacy te behouden, en het recht van het kind om te weten van wie het afstamt.  

In het geval komt vast te staan dat de belangen van de moeder zwaarder wegen, dan de belangen van het kind bij afstammingsinformatie, dan houdt het kind wel recht op informatie die alleen rechtstreeks op zijn betrekking heeft. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het tijdstip van de geboorte, de (medische) gegevens uit de eerste dagen/periode van uw leven (gewicht, lengte, andere opmerkingen over de gezondheid of het uiterlijk), de naam die aan het kind is gegeven. Deze informatie wordt dan, voor zover aanwezig, uit het dossier gelicht en aan het kind verstrekt.   

In het geval komt vast te staan dat het belang van het kind bij afstammingsgegevens zwaarder weegt, dan het belang van de moeder bij afscherming van haar informatie, dan neemt Fiom de beslissing dat aan het kind de afstammingsgegevens worden verstrekt. Doorgaans weegt, op grond van internationale verdragen en rechterlijke uitspraken, het belang van een kind bij het verkrijgen van afstammingsgegevens zwaarder dan het belang van een moeder op afscherming van haar informatie. 

Beslissing laten toetsen 

Wanneer het kind of de moeder het niet eens zijn met de beslissing van Fiom, dan hebben beiden de mogelijkheid om de beslissing door de civiele rechter te laten toetsen. Fiom zal alleen overgaan tot de verstrekking van de afstammingsgegevens wanneer de beslissing definitief is. Een beslissing is definitief wanneer er geen mogelijkheden meer zijn om tegen de beslissing in bezwaar of beroep te gaan.