Het voorbereidend gesprek legt de basis voor een eerste kennismaking en een respectvol en zorgvuldig proces van dossierinzage. Het biedt je de gelegenheid om je wensen en verwachtingen duidelijk te maken en biedt de hulpverlener de mogelijkheid om het proces waar mogelijk op maat te maken.   

Geadopteerden - Hulpverlening voor geadopteerden.jpg

Doelen voorbereidend gesprek

Het voorbereidend gesprek heeft verschillende doelen, die allemaal gericht zijn op het waarborgen van een zorgvuldig en respectvol proces voor alle betrokkenen. Hier zijn enkele belangrijke doelen:  

 • Kennismaking: je leert de hulpverlener kennen.  

 • Bespreken van verwachtingen en motivatie: tijdens het voorbereidend gesprek is aandacht voor je verwachtingen en je motivatie voor dossierinzage. 

 • Uitleg over de werkwijze: de hulpverlener zal je uitleggen hoe het dossierinzageproces bij Fiom werkt. Dit omvat de verschillende processtappen en de te verwachten tijdlijnen. 

 • Uitleg over de achtergrond: desgewenst kan de hulpverlener je uitleg geven over de achtergrond van afstand en adoptie in de tijd waarop het dossier ziet en – zo nodig – de betrouwbaarheid van de informatie in het dossier.   

 • Voorbereiding op taalgebruik en heftige informatie: als het dossier bepaalde taal of heftige informatie bevat, zal de hulpverlener je hierop voorbereiden.   

 • Toestemming voor dossierinzage: als toestemming voor inzage in het dossier ontbreekt, dan legt de hulpverlener uit op welke wijze Fiom toestemming vraagt.   

 • Contact tussen moeder en kind: als er contact moet worden gelegd om toestemming te vragen voor inzage in het dossier en er bestaat een wens tot het leggen van contact, dan bestaat de mogelijkheid om deze verzoeken gezamenlijk te behandelen.   

 • Contact tussen verwekker/vader en kind: als er contact moet worden gelegd om te vragen of er bezwaar bestaat tegen het verstrekken van afstammingsgegevens die op de vader zien en er bestaat een wens tot het leggen van contact, dan bestaat de mogelijkheid om deze verzoeken gezamenlijk te behandelen.  

 • Informatiewensen: de hulpverlener bespreekt met je of er informatie is die je niet wenst te ontvangen uit het dossier, over bijvoorbeeld erfelijke medische aandoeningen of over het al dan niet bestaan van halfbroers/-zussen. De hulpverlener houdt hiermee rekening bij het screenen van het dossier. 

 • Afstemming van de inzagemethode: als Fiom je inzage in het dossier kan geven of je afstammingsgegevens kan verstrekken, dan heb je de keuze over hoe je die informatie wilt ontvangen, zoals op kantoor, online, via beveiligde e-mail of per aangetekende post.    

 • Nazorg: als je de informatie per aangetekende post of via beveiligde e-mail wilt ontvangen, dan bespreekt de hulpverlener met je of je behoefte hebt aan een gesprek na ontvangst van de informatie.  

Legitimatie 

Gegevens in een dossier vallen onder bijzondere persoonsgegevens die niet met iedereen gedeeld mogen worden. Daarom zal voorafgaand aan het voorbereidend gesprek gevraagd worden om je te legitimeren. De hulpverlener zal je vragen om een geldige legitimatiebewijs naar het voorbereidend gesprek mee te nemen.