03/06/2024 

Het is voor iedereen belangrijk om te weten wat zijn ontstaansgeschiedenis is. Dit helpt bij een gezonde identiteitsontwikkeling, welzijn en gezondheid in elke levensfase. Om meer te weten over de ontstaansgeschiedenis kan voor een persoon die als kind is afgestaan inzage in het dossier dat ziet op de afstand en/of adoptie waardevol zijn. Het inzagebeleid hiervoor heeft Fiom herzien.  

Van afstammingsgegevens naar ontstaansgeschiedenis 

Tot nu toe gebruikte Fiom de term ‘afstammingsgegevens’ bij dossierinzagen. Dit zijn vooral objectieve gegevens over biologische aspecten, zoals wie je ouders zijn, hoe zij eruitzien en welke medische informatie beschikbaar is. Het nieuwe beleid erkent dat kinderen een vollediger beeld willen van hun ontstaansgeschiedenis en eerste levensfase. Dit kan informatie zijn over de redenen voor afstand of adoptie, wie bij deze beslissingen betrokken waren, waar het kind in de eerste levensfase woonde, en andere beschikbare informatie over deze periode. 

Delen, tenzij 

Door het verbreden van de definitie van afstammingsgegevens naar informatie over de ontstaansgeschiedenis kan er meer informatie uit een dossier worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij blijft dat alle informatie met het kind wordt gedeeld, tenzij zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gegevens niet te delen. Hiervoor wordt een belangenafweging gemaakt. De beslissing wordt genomen op basis van de specifieke omstandigheden van elke betrokkene. Bijvoorbeeld, informatie over biologische ouders wordt gedeeld, tenzij dit ernstige negatieve gevolgen heeft voor hen.  

Een belangenafweging blijft noodzakelijk om het recht op afstammingsinformatie van het kind af te wegen tegen het recht op privacy van andere betrokkenen, zoals de biologische ouders en/of adoptieouders.   

Kopie dossier 

Fiom geeft voortaan een kopie van het gescreende dossier mee, in plaats van een uittreksel. Dit biedt een vollediger beeld van het dossier, meer contextuele informatie en is transparanter. 

Meer informatie 

Meer informatie over dossierinzage.