Als een moeder onbedoeld zwanger is geraakt dan staat zij voor een belangrijk besluit in haar leven. Zij zal in een korte tijd moeten bedenken wat zij wil. Hoe gaat haar leven er uit zien? Wat zijn haar behoeften en dromen voor de toekomst? Welke invloed hebben anderen, maar ook levensopvattingen en geloof op haar leven? Hoe komt zij tot besluit over de zwangerschap?

Bij dit proces van de moeder kunnen verschillende personen en/of instanties betrokken zijn. Als een hulpverlener bij het proces betrokken is, dan is het belangrijk dat de moeder zich bij de hulpverlener veilig voelt om openlijk over haar vraagstukken en zorgen te praten. Alleen dan kan passende zorg aan haar (en het kind) worden verleend.

Om het vertrouwen van de moeder te beschermen rust op de hulpverlener geheimhoudingsverplichting voor alles dat de moeder met hem deelt. De geheimhoudingsplicht loopt na de beëindiging van de hulpverlening door.  
De moeder heeft een fundamenteel recht op deze privacy.

De verplichting tot geheimhouding wordt opgeheven als de moeder Fiom toestemming geeft om het dossier door haar kind te laten bekijken.  

Ontbreekt toestemming? Dan maakt Fiom een belangenafweging tussen het recht van het kind op afstammingsgegevens en het recht van de ouder op privacy. Fiom laat zich daarbij zo nodig adviseren door een externe ethische commissie

Het kind heeft altijd recht op kindgegevens. Dat zijn de gegevens die alleen over het kind gaan en daarom verstrekt kunnen worden zonder toestemming van derden.