Fiom beheert afstandsdossiers en adoptiedossiers van verschillende instellingen en organisaties. De dossiers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden ingezien. We lichten toe welke dossiers je bij ons kunt inzien en kunnen je doorverwijzen naar andere organisaties waar je wellicht je dossier kunt inzien.

Geadopteerden - Dossierinzage na adoptie.jpg

Als je bent afgestaan ter adoptie bestaan er waarschijnlijk 3 soorten dossiers: een adoptievonnis, een adoptiedossier en een afstandsdossier. Een adoptievonnis is het vonnis van de rechtbank waarin de adoptie wordt uitgesproken. Hier staat basisinformatie in zoals waar en wanneer de adoptie is uitgesproken en welke partijen betrokken waren. Een adoptiedossier bevat informatie over je opname als kind in het adoptiegezin. Een afstandsdossier gaat over de afstandsmoeder en haar voornemen om afstand te doen.

Het afstand- en het adoptiedossier   

In het geval sprake is van adoptie, dan bestaat er meestal een afstands- en een adoptiedossier. 

Het afstandsdossier

Het afstandsdossier komt tot stand tussen de moeder en de hulpverlener. Op de hulpverlener rust een geheimhoudingsplicht. Dit geldt ten aanzien van alles wat de moeder met de hulpverlener heeft gedeeld, alsook het dossier dat de hulpverlener voor de hulpverlening heeft opgesteld. Het doel van de geheimhoudingsplicht is dat de moeder zich zo min mogelijk belemmerd voelt om hulp te vragen, maar ook dat zij zoveel mogelijk informatie verstrekt die haar begeleiding ten goede komt. De geheimhoudingsplicht loopt na de beëindiging van de hulpverlening door.

Het adoptiedossier

Het adoptiedossier komt tot stand tussen het adoptiegezin en de hulpverlener. Het gaat over de opneming ter adoptie door het adoptiegezin. Als je in Nederland ter adoptie bent afgestaan, kun je het adoptiedossier opvragen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Onderdeel van het dossier kan zijn de adoptiebeschikking. Dit is de uitspraak van de rechter waarin is bepaald dat aan de vereisten voor adoptie is voldaan en je door je adoptieouders bent geadopteerd.  

Landelijk afstandsdossier

Fiom verzorgt inzage in de afstandsdossiers van de procedures:

 • Fiom afstandsdossier
 • Fiom zoekdossier
 • Valkenhorst/Moederheil dossier
 • Vroedvrouwenschool
 • Paulastichting
 • Ons Tehuis
 • Toevluchtsoord Groningen

Ben je geboren in Amsterdam of regio Utrecht en was Fiom betrokken bij de adoptieprocedure? Neem dan rechtstreeks contact op met Fiom Amsterdam of Fiom Utrecht

Interlandelijke adoptiedossiers

Fiom verzorgt inzage in de adoptiedossiers van:

 • International Social Service (ISS)
 • oud-vergunninghouder Stichting Flash 
 • oud-vergunninghouder Stichting Afrika
 • oud-bemiddelaar bij adoptie Stichting Bemiddeling Adoptie (SBA, opgeheven in juni 1989)

Aanvraag dossierinzage

Helpdesk 

Voor volwassen geadopteerden en adoptieouders heeft Fiom een adoptiehelpdesk. Volwassen geadopteerden en hun (adoptie) ouders kunnen met vragen bellen naar 088 126 49 00. Je kunt je vraag ook naar ons mailen op helpdeskadoptie@fiom.nl.