Fiom beheert afstandsdossiers en adoptiedossiers van verschillende instellingen en organisaties. De dossiers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden ingezien. In dit artikel leggen we uit op welke wijze je een dossier kunt inzien dat ziet op een afstandsprocedure. 

dossierinzaga.jpg

Geheimhouding         

Een dossier dat ziet op een afstandsprocedure komt tot stand tussen de moeder die van haar kind afstand heeft gedaan en de daarbij betrokken hulpverlener. De hulpverlener heeft de informatie die de moeder met hem deelt geheim te houden. Het doel van deze geheimhoudingsplicht is dat de moeder zich zo min mogelijk belemmerd voelt om hulp te vragen, maar ook dat zij zoveel mogelijk informatie verstrekt die haar begeleiding ten goede komt. De geheimhoudingsplicht loopt na de beëindiging van de hulpverlening door. De geheimhouding kan worden opgeheven als de moeder toestemming geeft voor inzage in haar dossier. Fiom vraagt daarom de moeder of zij toestemming voor inzage verleent.  

Toestemming tot inzage wordt gegeven

Als de moeder Fiom toestemming geeft om inzage te geven in haar dossier, dan zal Fiom inzage in het dossier geven. Staat in het dossier informatie over personen die niet de (vermoedelijke) biologische ouders zijn? Dan zal deze informatie in het dossier onleesbaar worden gemaakt vanwege de privacy van deze personen.

Afstammingsgegevens

Als de moeder geen toestemming geeft voor inzage in het dossier, dan geeft Fiom je geen inzage in het dossier. Dit betekent niet dat je geen recht meer hebt op afstammingsgegevens. Afstammingsgegevens geven een kind informatie over wie hij of zij is. Het is informatie die iets vertelt over iemands afkomst.                                                          

Fiom verstaat onder afstammingsgegevens (art. 5.2 van het privacystatement): 

1. Feitelijke gegevens, zoals identiteit (volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats, en indien bekend nationaliteit) en woon- of verblijfplaats ten tijde van de afstand van biologische moeder en - indien aanwezig - (de vermoedelijke) biologische vader. 
2. Medische gegevens die van belang kunnen zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind, zoals informatie omtrent mogelijke erfelijke afwijkingen bij (een van) de ouders of hun respectievelijke families. 
3. Gegevens die een beeld geven van de biologische ouders, zoals kleur ogen en haar, lengte, gewicht, huidskleur, opleiding en beroep. 
4. Gegevens die het kind inzicht geven in de overwegingen die hebben geleid tot de beslissing het kind ter adoptie af te staan. 
5. Informatie over het eventuele bestaan van (half) broers en/of (half) zussen (die ten tijde van de afstand al geboren waren). Feitelijke, identificerende gegevens over (half) broers en/of (half) zussen vallen hier uitdrukkelijk niet onder.                

Fiom heeft het recht op afstammingsgegevens van een kind altijd af te wegen tegen het recht op privacy van de moeder en - als daarover gegevens in het dossier staan - de (vermoedelijke) vader. Dit wordt een belangenafweging genoemd. Fiom zal - zo nodig - advies vragen aan een commissie met deskundigen om de belangenafweging zo goed mogelijk te maken. Daarna besluit Fiom van wie het belang zwaarder weegt. Wegen de belangen van de moeder en/of (vermoedelijke) vader zwaarder? Dan geeft Fiom de afstammingsgegevens niet. Wegen jouw belangen zwaarder? Dan krijg je de afstammingsgegevens die in het dossier staan.

Kindgegevens
Je hebt altijd recht op je kindgegevens. Dit is alle informatie die alleen over jou gaat. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het tijdstip van je geboorte, de (medische) gegevens uit de eerste dagen/periode van je leven (gewicht, lengte, andere opmerkingen over de gezondheid of het uiterlijk), de naam die je is gegeven. 

Ben je het niet eens met de beslissing van Fiom?                                               
Ben je het niet eens met de beslissing van Fiom? Dan kun je de beslissing door de rechter laten bekijken. Weegt jouw belang zwaarder? Dan kan de moeder de beslissing ook door de rechter laten bekijken.

Fiom geeft alleen afstammingsgegevens wanneer de beslissing definitief is. Een beslissing is definitief wanneer er geen mogelijkheden meer zijn om tegen de beslissing in bezwaar of beroep te gaan. Fiom ziet dat in de meeste rechtszaken over afstammingsgegevens, het kind de afstammingsgegevens toch krijgt. Dit is iets om rekening mee te houden.

Verzoek om dossierinzage

Heeft Fiom het gezochte dossier niet in beheer? Neem dan contact op met het Landelijk Zoekteam. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via 088 126 49 64 of afstamming@fiom.nl.