Dossierinzage na adoptie is vaak mogelijk. Fiom beheert afstandsdossiers en adoptiedossiers die je kunt inzien van verschillende organisaties. 

dossierinzaga.jpg

Fiom verzorgt inzage in de afstandsdossiers van de procedures: 

  • waarbij een Fiom-hulpverlener betrokken is geweest   

  • die bij moederhuis Valkenhorst (voorheen Moederheil genoemd) hebben plaatsgevonden 

  • die bij moederhuis de Vroedvrouwenschool hebben plaatsgevonden 

Geheimhouding         

Fiom heeft ten aanzien van het afstandsdossier geheimhouding te betrachten. De geheimhouding kan worden opgeheven als de moeder toestemming geeft voor inzage in haar dossier. Fiom vraagt daarom de moeder of zij toestemming voor inzage verleent.  

Toestemming tot inzage wordt gegeven

Indien de moeder Fiom toestemming geeft om inzage te verlenen in haar dossier, dan zal Fiom je inzage in het dossier geven. Alleen de gegevens die (kunnen) leiden naar een identificeerbaar persoon, van alle personen anders dan (de vermoedelijke) biologische ouder(s), worden onleesbaar gemaakt.

Toestemming tot inzage wordt niet gegeven

Als de moeder geen toestemming geeft voor inzage in het dossier, dan verleent Fiom je geen inzage in het dossier. Dit ontneemt je niet het recht op afstammingsgegevens.  

Fiom verstaat thans onder afstammingsgegevens (art. 5.2 van het privacystatement): 

1. Feitelijke gegevens, zoals identiteit (volledige naam, geboortedatum en geboorteplaats, en indien bekend nationaliteit) en woon- of verblijfplaats ten tijde van de afstand van biologische moeder en - indien aanwezig - (de vermoedelijke) biologische vader. 

2. Medische gegevens die van belang kunnen zijn voor de gezonde ontwikkeling van het kind, zoals informatie omtrent mogelijke erfelijke afwijkingen bij (een van) de ouders of hun respectievelijke families. 

3. Gegevens die een beeld geven van de biologische ouders, zoals kleur ogen en haar, lengte, gewicht, huidskleur, opleiding en beroep. 

4. Gegevens die het kind inzicht geven in de overwegingen die hebben geleid tot de beslissing het kind ter adoptie af te staan. 

5. Informatie over het eventuele bestaan van (half) broers en/of (half) zussen (die ten tijde van de afstand al geboren waren). Feitelijke, identificerende gegevens over (half) broers en/of (half) zussen vallen hier uitdrukkelijk niet onder. 

Het recht op afstammingsgegevens is niet absoluut. Dat betekent dat het altijd dient te worden afgewogen tegen andere betrokken belangen. Hierbij gaat het om de belangen van de moeder en – voor zover daarover gegevens in het dossier staan – de (vermoedelijke) vader. Als het recht van een persoon om te weten van wie hij afstamt, botst met het recht van de ouder om dat verborgen te houden, moet volgens de rechtspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens door middel van een belangenafweging worden vastgesteld welk van deze rechten voorrang krijgt. 

Aanvraag dossierinzage

Helpdesk 

Voor volwassen geadopteerden en adoptieouders heeft Fiom een adoptiehelpdesk. Volwassen geadopteerden en hun (adoptie) ouders kunnen met vragen bellen naar 088 126 49 00. Je kunt je vraag ook naar ons mailen op helpdeskadoptie@fiom.nl.