Vacature Lid Raad van Toezicht (wetenschappelijk profiel)

De Raad van Toezicht van Fiom houdt op een betrokken en maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht op de organisatie. Ze fungeert als sparringpartner, toetst besluiten (belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen) en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dit alles conform de vastgelegde statuten en Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening met een (eenhoofdige) Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Wegens het verstrijken van de maximale zittingstermijn ontstaat er per 4 juli 2024 een vacature.

Profiel van een lid van de Raad van Toezicht

 • Heeft affiniteit met de (maatschappelijke) vraagstukken inzake ongewenste zwangerschappen, gezinsvorming door adoptie of donorschap en verwantschapsvragen en met de doelstelling, de missie en de ambitie van de stichting.  
 • Kent de statuten en regelingen c.q. het reglement van de Raad van Toezicht en verklaart daarnaar te zullen handelen. 
  Heeft bestuurlijke/toezichthoudende kwaliteiten en ervaring. 
 • Heeft een brede maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling en beschikt over een uitvoerig relevant (inter)nationaal netwerk. 
 • Kan een juist evenwicht hanteren tussen betrokkenheid en afstand, tussen abstractie en gevoel voor details, tussen toezicht houden en adviseren, tussen vertrouwen geven en kritisch volgen. 
 • Heeft het vermogen snel inzicht te krijgen in beleidsstukken en relevante ontwikkelingen en verhoudingen, en kan op basis daarvan het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur toetsen. 
 • Heeft inzicht in de externe context van de organisatie, de politieke en maatschappelijke gevoeligheid van de vraagstukken en de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan deze organisatie stellen. 
 • Heeft het vermogen advies en toezicht in teamverband uit te voeren en daarbij een eigen meerwaarde toe te voegen. 
  Handelt integer, onafhankelijk en met verantwoordelijkheidsgevoel. 
 • Weet ethische kwesties te adresseren en hierover met de Raad van Toezicht en Bestuurder het gesprek aan te gaan. 
  Is analytisch sterk en ondersteunt de Raad van Toezicht in strategische oordeelsvorming.
 • Is bereid zich te blijven verdiepen in actuele ontwikkelingen die relevant zijn voor de organisatie.
 • Is voldoende beschikbaar voor de activiteiten van de Raad van Toezicht. 
 • Is bereid en in staat te handelen conform de Governancecode Sociaal Werk.

Voor de vacante positie gaat de voorkeur uit naar een kandidaat met een wetenschappelijk profiel in het domein van sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

Wat bieden we?

 • De mogelijkheid om in een complementair samengesteld team van professionals een bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie. 
 • De mogelijkheid goed geïnformeerd te raken op maatschappelijke onderwerpen die met ethische dilemma's gepaard gaan. 
 • De Raad van Toezicht komt jaarlijks vijf keer in vergadering bijeen, afwisselend op het kantoor in ’s-Hertogenbosch en op het kantoor in Houten. De vergoeding voor het lidmaatschap Raad van Toezicht is mede gebaseerd op het honoreringsvoorstel Raden van Toezicht van Sociaal Werk Nederland.

Meer weten?

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mevrouw E. Giepmans, directeur-bestuurder, bereikbaar op telefoonnummer 088-1264 900 of per email via egiepmans@fiom.nl. Sollicitaties, voorzien van motivatie en CV, kunt u per email versturen naar egiepmans@fiom.nl. De sluitingstermijn is 29 maart 2024. Een door de Raad van Toezicht ingestelde selectiecommissie zal daarna een voorselectie maken en gesprekken voeren met enkele kandidaten. Uiteindelijke benoeming zal worden gedaan door de volledige Raad van Toezicht.  

Over Fiom

Fiom is het expertisecentrum op het gebied van ongewenste zwangerschap, afstand & adoptie en verwantschapsvragen. We bieden informatie en hulp bij ongewenste zwangerschap, voorlichting en nazorg op het gebied van adoptie en begeleiden mensen bij hun zoektocht naar biologische familie in binnen- en buitenland. Daarnaast beheren we de KID-DNA Databank die een match tussen een donorkind en een anonieme donor mogelijk maakt. Uitgangspunt van Fiom is het zelfbeschikkingsrecht van ongewenst zwangere vrouwen, het recht van een kind om te weten waar het vandaan komt en om op te groeien met behoud van eigen identiteit. Fiom is tevens bestuurlijk verantwoordelijk voor INEA, het expertisecentrum interlandelijke adoptie.

Meer informatie over Fiom