Fiom is door de Belastingdienst aangewezen als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). Dit houdt in dat giften aan Fiom mogelijk zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Kijk op belastingdienst.nl voor de voordelen die dit voor jou kan hebben.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Fiom

RSIN / Fiscaal nummer: 802417036

ANBI-status: Ja

Missie

Zie Missie en Visie

Doelstelling

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. kennis en dienstverlening te ontwikkelen, te verrijken, te verspreiden en beschikbaar te stellen aan iedereen met vragen over ongewenste zwangerschap, gezinsvorming en verwantschap in samenwerking met ervaringsdeskundigen, onderzoekers, veld partners, politiek en maatschappij;
b. het verstrekken van algemene voorlichting aan aspirant-adoptiefouders die een verzoek tot verlening van een beginseltoestemming als bedoeld in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie hebben ingediend; het registreren van de aanvragen en het verzorgen van de verplichte voorbereidingscursus;
c. het behartigen van de belangen, het verbeteren van de maatschappelijke positie van en het borgen van nazorg aan de personen/instanties waarop het doel van de Stichting zieh richt, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Jaarverslag

Bekijk de jaarverslagen van Fiom.

Financiële verantwoording

Bekijk de financiële verantwoording over 2022.

Raad van Toezicht

Mevrouw mr. M.R. De Boorder
De heer prof. dr. F.A.M.M. Koenraadt
Mevrouw drs. E. Roskes
De heer drs. A.J. Schutgens RA
Mevrouw mr. M. de Jong

Onkostenvergoeding bestuur: Ja
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: Ja
Toelichting vergoeding bestuur: Leden van de Raad van Toezicht ontvangen per kalenderjaar een beloning van € 2.100
Aantal vergaderingen per jaar: 6.

Beloningsbeleid medewerkers: Medewerkers vallen onder de CAO welzijn & maatschappelijke dienstverlening en worden dienovereenkomstig bezoldigd.