Privacy, klachtrecht en disclaimer

Privacy

Stichting Fiom heeft een Privacystatement (PDF).

Stichting Fiom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit Privacystatement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Stichting Fiom zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Stichting Fiom noodzakelijk is.

Privacy Statement in English (PDF)

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Stichting Fiom is gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daarmee gerelateerde wetgeving. De gegevens die je aan ons verstrekt, zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Bij de verwerking ervan zal Stichting Fiom zorgvuldig te werk gaan. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Stichting Fiom jegens jou is aangegaan, zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
Wij bieden je de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact opnemen met Fiom via het e-mailadres privacy@fiom.nl. Fiom heeft een externe functionaris gegevensbescherming (FG), deze is te bereiken via voorgenoemd e-mailadres. 

Privacy e-mailgesprekken met hulpverleners

Met jouw e-mails wordt vertrouwelijk omgegaan. De hulpverleners hebben een beroepsgeheim en dus ook geheimhoudingsplicht. Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt zonder toestemming. Deze regel geldt niet voor intern overleg met collega's. Voor overleg met externen is wel toestemming nodig. De hulpverleners gaan niet in op een verzoek van een derde om informatie te verstrekken over een cliënt zonder diens voorafgaande toestemming.

Stichting Fiom volgt en registreert de e-mailbeantwoording. Zo houden we bij over welke onderwerpen gemaild wordt. De registratie van dit soort gegevens gebruiken we voor onderzoek op bepaalde onderwerpen. Door een vraag te stellen, geef je hier toestemming voor. Je hebt recht op inzage en wijziging van het bewaarde. Er worden geen persoonsgegevens bewaard anders dan de (schuil)naam en het e-mailadres. Ondanks alle beveiligingsmaatregelen is jouw privacy door het gebruik van internet nooit 100% te waarborgen. Fiom.nl heeft een Privacystatement.

Fiom.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van virussen, computerstoringen, technische mankementen, etc. 

Oude versies Privacystatement 

Privacystatement juni 2014 

Privacystatement december 2018 

Privacystatement januari 2019 

Privacystatement maart 2019 

Privacystatement augustus 2019

Privacystatement januari 2020

Privacystatement juni 2020

Privacystatement juli 2020

Klachtrecht

Stichting Fiom heeft een klachtenregeling voor cliënten en voor cursisten. 

Klachtenregeling voor cliënten (PDF)

Klachtenregeling voor cursisten
 

Disclaimer en auteursrecht

Fiom is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de resultaten van de diensten van derden naar wie wordt doorverwezen, niet via onze website en/of niet bij onze dienstverlening. Onze verwijzingen en adviezen worden zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Bij doorverwijzingen heeft Fiom echter geen enkele invloed op de dienstverlening van de derden naar wie wordt doorverwezen. Men maakt op eigen verantwoordelijkheid gebruik van deze diensten van derden.

Disclaimer website Fiom

De gegevens op de websites van Stichting Fiom zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Stichting Fiom en de samenwerkende organisaties. Stichting Fiom spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) word je verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van Fiom (hieronder begrepen de nieuwsbrief, internetsites en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Fiom.

Mocht u onvolledigheden of fouten constateren, dan kunt u dit melden per mail: info@fiom.nl. Dit zal dan zo snel mogelijk hersteld worden.

Personen die stukken ter publicatie aan Fiom sturen, behouden hun auteursrecht. Door inzending verlenen zij Fiom onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren, in print of elektronisch, en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Linken

Op de site staan hyperlinks (en informatiebronnen) die door derden onderhouden worden. De site fiom.nl heeft geen invloed op de inhoud hiervan en staat niet automatisch achter de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt fiom.nl is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door bezoekers van de site via internet worden verzonden

Downloaden Voorwaarden en Regelingen

Privacystatement      Klachtenregeling      Inkoopvoorwaarden