Steunbetuigingen n.a.v. de subsidiekorting voor Fiom

18/09/2012 -
Categorie: Wetgeving, Over Fiom

 

 

Jane Eales, late discovery adoptee living in Sydney:

I am writing to personally express my strong support for the continuation of funding for the ISS Netherlands service and for the organisation managing this service, Ambulante Fiom. From my perspective it is an essential part of the ISS world-wide team, and without the support of Ambulante Fiom, it would be almost impossible continue on with my search for my father.

I am a late discovery adoptee, adopted in London just after the war. I was forbidden to search for my birth parents by my adoptive family, but for health reasons and curiosity, eventually in 2006 I approached the ISS in Australia for help. After discovering my mother was a spy working for Dutch Intelligence during the Second World War, I was given good reasons from very credible sources to suggest that my father was Dutch. The ISS in Australia contacted ISS Netherlands, and Ambulante Fiom to ask for assistance in finding my father.

The issues involved in adoption are rarely understood. And so I was very impressed with the professionalism, and the effective team work between Damon Martin at ISS in Australia and Hans van Hooff, the Director of Ambulante Fiom in the Netherlands. They handled my situation and all the parties involved in Holland with appropriate discretion, sensitivity and care.

My issues are not yet resolved, and I would like to continue my search. If there is a cut to the ISS Netherlands service, my situation will probably never be resolved. There is no comparable organisation I can call on to determine who my father might be.

There are many adoptees in my situation. Please do ensure that the present level of capacity, competence and professionalism currently present in ISS in the Netherlands, and Ambulante Fiom is maintained.

 

Terug naar overzicht

 

Monica van Berkum, directeur Pharos

Ik kan mij moeilijk voorstellen dat de hulp die het FIOM biedt rondom besluitvorming bij onbedoelde zwangerschap, abortus, afstand doen, draagmoederschap en identiteitsvragen na adoptie gaat verdwijnen.

 

Het Fiom is een heel laagdrempelige voorziening die al jaren deskundige ondersteuning biedt rondom kwetsbare zaken in kwetsbare levenssituaties. Deskundige ondersteuning helpt mensen daar vaak op een goede manier doorheen.
Dat elke gemeente dit zelf zou moeten gaan regelen, lijkt me nogal inefficiënt.

 

Waarom iets laten verdwijnen dat problemen helpt voorkomen en goed functioneert?

 

Terug naar overzicht

 

Professor Jan Kremer (gynaecoloog) en drs. Dana Huppelschoten (arts-onderzoeker) Afdeling Verloskunde & Gynaecologie UMC St Radboud, Nijmegen:

Ongewilde kinderloosheid heeft voor paren zoveel impact op hun leven, dat een goede begeleiding essentieel is. Niet alleen tijdens de vruchtbaarheidsbehandeling, maar zeker ook daarna, als blijkt dat de behandelingen niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. Wij merken dat paren ontzettend gebaat zijn bij deze goede nazorg en begeleiding die het FIOM in de afgelopen jaren heeft verzorgd. 
 
Al duizenden paren hebben zo het ongewild kinderloos zijn een plek kunnen geven. Het zou daarom een zeer kwalijke zaak zijn als paren deze nazorg niet meer kunnen krijgen, doordat de FIOM haar subsidies kwijt raakt. 
Aangezien er geen andere landelijke organisatie is die de nazorg op deze manier levert, willen wij het belang van de FIOM hiermee onderstrepen. 
 
Laat deze patiënten dus niet in de kou staan en geef hen ook de kans om het verdriet van ongewild kinderloos zijn een plek te geven! 
 
Terug naar overzicht
 
Diana Veldman, directeur/executive director Rutgers WPF:
Er zijn tal van problemen als gevolg van ongewenste zwangerschap, abortus, adoptie en niet ingevulde kinderwens die vragen om deskundige begeleiding. 
Fiom kan deze hulp bieden en heeft specifieke kennis op dit terrein. 
 
Rutgers WPF is actief op het terrein van de seksuele gezondheidsbevordering. Preventie van ongewenste zwangerschap is een belangrijke doelstelling van onze organisatie. 
 
Hoewel in Nederland het anticonceptiegebruik relatief goed is, zal ongewenste zwangerschap altijd blijven voorkomen. Als er dan hulp nodig is om tot een goede afweging te komen hoe hiermee om te gaan, kan Fiom deskundige en onafhankelijke hulp bieden. 
 
Terug naar overzicht
 
Mr. drs. J.M. (Jan) de Vries, directeur MEE Nederland:
De hulpverlening door de FIOM is ook van groot belang bij zwangerschappen van vrouwen met een beperking. 
Het verdwijnen hiervan zou grote gevolgen hebben voor een deel van onze cliënten. De MEE-organisaties zouden dit zeer betreuren. 
 
Terug naar overzicht
 

Drs. M(arc) Tijhuis, algemeen directeur Wereldkinderen:
Het getuigt van kortzichtigheid en onzorgvuldigheid van het Ministerie van VWS om de FIOM op deze wijze en zo abrupt te korten.

Als welvarend land staat de voordeur open om kinderen die geen thuis kunnen vinden in het land van herkomst hier een liefdevol gezin te bieden. Zo’n 40.000 kinderen hebben wij in Nederland al liefdevol opgevangen. Zo lang het goed gaat. Geadopteerden en hun ouders hebben een speciale plek in onze samenleving, geadopteerden lopen tegen identiteits- en zoekvragen aan. Ze zoeken vaak onderling contact en hebben soms laagdrempelige specialistische hulp nodig. Nu lopen ze als gevolg van deze beleidskeuze tegen een dichte achterdeur. Een nooduitgang nergens te bekennen. Onze gezamenlijke activiteit voor de hele adoptiedriehoek; “verbonden door adoptie’ heeft er al aan moeten geloven. Onze besprekingen om verder van elkaars professionalisme te kunnen leren en profiteren op het vlak van zoekvragen zit in het slob. De hele adoptiedriehoek wordt in de kou gezet, niet het vertrouwen hebbend dat deze specifieke zorgbehoefte elders kan worden geleverd.

 

Terug naar overzicht

 

Dr. Chris Verhaak, klinisch psycholoog, voorzitter van POINT, netwerk voor psychologen en maatschappelijk werkers op het gebied van de psychosociale aspecten van onvruchtbaarheid:

Paren met vruchtbaarheidsproblemen in de kou.

Het voorgenomen besluit van de Minister om de hulp van FIOM voor mensen met ongewilde kinderloosheid drastisch in te perken slaat een groot gat in de opvangmogelijkheden voor deze groep. Psychosociale zorg voor deze mensen vraagt specialistische kennis van de emotionele impact van ongewenste kinderloosheid. Die kennis is bij de doorsnee psycholoog en psychotherapeut in eerste en tweede lijn niet beschikbaar.

Herhaaldelijk laten paren via de website van Freya, de patiëntenorganisatie voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, weten dat de gangbare hulpverlening tekort schiet. Tot nu toe wordt psychosociale zorg voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen veelal verzorgd door de centra voor voortplantingsgeneeskunde. Zij zetten tijdens het behandeltraject, veelal adhoc, enige psychosociale zorg in. Hiervoor is echter geen financiële dekking beschikbaar.

VWS gaat er van uit dat psychosociale zorg voor paren met vruchtbaarheidsproblemen door deze centra vervuld zou kunnen worden. De financiering hiervoor ontbreekt echter. Bovendien is het niet wenselijk paren die uitbehandeld zijn voor hun vruchtbaarheidsproblemen, voor wat betreft hun psychosociale problematiek onder behandeling te laten van deze centra. Het is in deze fase van het leven van deze mensen juist geïndiceerd dat ze afscheid nemen van het ‘patiënt’ zijn en de draad van hun gewone leven weer oppakken. Dat kan het best met laagdrempelige zorg dicht bij de thuissituatie.

Uit onderzoek weten wij dat op de 4 paren grote moeite heeft in het omgaan met hun ongewilde kinderloosheid. Dat blijkt onder andere uit meer werkverzuim en meer somberheid. Het FIOM heeft uitstekende expertise om deze mensen efficiënt en doeltreffend te helpen. Het is uiterst ondoelmatig deze opgebouwde expertise te laten verdwijnen en mensen terug te laten vallen op ongespecialiseerde zorg. Deze zorg zal minder doelmatig zijn omdat de doorsnee professional in dit veld te weinig expertise heeft van de complexiteit van het rouwproces bij ongewilde kinderloosheid.

Als POINT netwerk adviseren wij de minister met klem terug te komen op het voorgenomen besluit tot drastische bezuiniging op de inzet van FIOM voor mensen met ongewilde kinderloosheid.

 

Terug naar overzicht

 

Bestuur Freya, vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen:
Als je kinderwens niet vervuld wordt, is dat een verdriet dat je voor de rest van je leven met je meedraagt. Je gaat door een rouwproces dat vergelijkbaar is met de rouw om het verlies van een dierbare. Om dit rouwproces door te komen hebben mensen soms professionele hulp nodig.

Die hulp biedt de FIOM al vele jaren en daardoor hebben zij veel kennis op dit specifieke onderwerp opgebouwd. Dat is belangrijk, want niet iedere maatschappelijk werkende en therapeut begrijpt hoe ingrijpend ongewenste kinderloosheid is en zij kunnen daardoor niet de juiste begeleiding bieden. Door bezuinigingen dreigt de bij de FIOM opgebouwde kennis zomaar verloren te gaan!

Freya vindt deze bezuiniging een kortzichtige beslissing, want door ontbreken van de juiste hulpverlening kunnen de problemen bij deze mensen zich opstapelen en resulteren in langdurige uitval uit het arbeidsproces met alle (o.a. financiële en emotionele) consequenties van dien en/of een beroep moeten doen op andere en mogelijk meer medische en psychische hulpverlening.

 

Terug naar overzicht

 

 

Prof. Dr. René van Hoksbergen, emiritus hoogleraar adoptie

Redactie Podium Trouw

Soest, 2 september 2012

Onredelijke bezuiniging op de FIOM 

Zoals veel instellingen in de zorg en hulpverlening is de in 1930 opgerichte ‘Stichting Ambulante FIOM bij zwangerschap, adoptie en afstamming’ geconfronteerd met een forse bezuiniging. Het komt erop neer dat door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het totale FIOM-budget van € 5.253.000 in de komende twee jaar wordt verlaagd tot € 2 miljoen. De facto betekent dit de sluiting van het merendeel van de negen over het land verspreide FIOM-vestingen en verdwijning van een groot deel van haar hulpverlening.

De FIOM is de enige gespecialiseerde instelling waar mensen terecht kunnen met vragen en problemen rond onbedoelde zwangerschap, adoptie en afstamming, dus met zeer intieme en ingewikkelde levensvragen. De organisatie verleent hulp aan ongewenst en onbedoeld zwangere vrouwen en hun familieleden, bij zwangerschapsproblemen gerelateerd aan incest, aan ongewenst kinderloze echtparen, aan geadopteerden en aan mensen die begeleiding willen vóór, tijdens of na de adoptie van een kind. Zij informeert andere organisaties en organiseert cursussen voor het gehele adoptieveld.

Gaat het bij de FIOM-hulpverlening om veel mensen? Exacte landelijke cijfers over het aantal ongewenste zwangerschappen zijn niet bekend. Wel krijgt de FIOM elk jaar hulpvragen bij ca. 3500 onbedoelde zwangerschappen, begeleidt zij ruim 100 vrouwen die afstand van het kind overwegen en nog eens ruim 400 vrouwen die een abortus moeten verwerken. De FIOM-website wordt door al deze vrouwen steeds vaker gebruikt voor advies en hulp. Een op de zes (echt)paren heeft te maken met problemen rond vruchtbaarheid, dus elk jaar vele tienduizenden mensen; er worden ieder jaar nog steeds 40 tot 50 kinderen voor adoptie afgestaan en ca. 600 kinderen uit het buitenland geadopteerd. Anno 2012 zijn er ruim 20.000 volwassen geadopteerden, afkomstig uit het buitenland, en nog eens bijna 20.000 in Nederland geboren geadopteerden. De meesten van hen gaan op zoek naar hun achtergrond, hun biologische ouders en familie.

Geadopteerden kunnen hun leven lang worstelen met hun achtergrond. Het totaal aan mensen dat ooit een kind heeft afgestaan plus het aantal geadopteerden en adoptieouders en andere direct betrokkenen, loopt in de honderdduizenden.
Conclusie: het aantal mogelijke hulpvragenden is onverminderd zeer groot. De FIOM is voor hen onmisbaar.

Er is wel iets veranderd in de achtergrond van ongewenst zwangere vrouwen. Steeds meer allochtone vrouwen kloppen bij de FIOM aan. Hun hulpvraag is complex. Nog sterker spelen bij hen aspecten als geheimhouding en taboe, vanwege de grote kans op reacties als eerwraak, mishandeling, isolement en uitstoting. Binnen de autochtoon Nederlandse bevolking is het taboe, om te communiceren over ongehuwd moederschap, ongewenste kinderloosheid, abortus en andere intieme gezinsonderwerpen, echter sterk verminderd. Binnen veel allochtone groepen bestaat deze openheid nog in het geheel niet en zal dit naar mijn mening nog vele decennia zo blijven.
Dit alles vraagt om specifieke kennis en aanpak. Bij de Fiom bestaat deze kennis. Zij is een gespecialiseerde hulpverleningsinstelling gericht op deze doelgroepen.

Om dit laatste gaat het opeens. De minister heeft besloten dat zij ‘in het huidige beleid geen specifiek doelgroepenbeleid voorstaat’. Een dergelijke beleidsverandering is echter niet gebaseerd op studie en onderzoek. Ook niet op een door een onafhankelijke instantie uitgevoerde analyse van de gevolgen van een dergelijke beleidswijziging. De minister meent bijvoorbeeld dat de huisarts en de reguliere zorg voldoende mogelijkheden en kennis hebben. Een mening die niet onderbouwd is. De FIOM weet dat intieme problemen als bijvoorbeeld wel of geen abortus, vaak juist niet met de huisarts, veelal de huisarts van de ouders van de zwangere, worden besproken. Huisartsen verwijzen nota bene juist zelf vaak naar de FIOM. Bestaande abortusklinieken hebben hun beleid volledig afgestemd op de FIOM. Huisartsen, specifieke klinieken en reguliere hulpverleningsinstellingen hebben noch de tijd noch de noodzakelijke deskundigheid op het gebied van de problematiek waar de FIOM al vele decennia voor staat.

De FIOM heeft zich in de loop van de tijd meer dan bewezen. Door haar gespecialiseerde aanpak wordt vaak voorkomen dat er een beroep moet worden gedaan op langdurige hulp van psychologische of psychiatrische aard. Hulp die veel kostbaarder is.
Is er dan in het geheel geen bezuiniging mogelijk? Het ministerie zou samen met de FIOM de komende maanden kunnen bestuderen wat wel mogelijk is. Misschien kan de instelling uit haar activiteiten meer inkomsten genereren? Wellicht is een zekere beperking van face to face contacten mogelijk.

Kortom, laat het ministerie haar beleid heroverwegen en bedenken dat een dergelijk aanpak in feite geen bezuiniging is, maar overheveling van kosten naar andere instellingen. Omdat het daarbij gaat om een veelvoud van instellingen, zullen de medewerkers niet voldoende expertise kunnen opbouwen. Daarvoor is het aanbod van hulpvragenden bij hen te klein. Het mislukte beleid van ‘aandachtsfunctionarissen adoptie’ bij de toenmalige 50 RIAGGS, moet een waarschuwing zijn tegen versnippering van kennis en deskundigheid. 

 

Terug naar overzicht

 
Linda Sprado, schrijfster van 'Op zoek naar mijn vader':
Via de pers en de Fiom heb ik vernomen dat per 1 januari 2013 flink gekort wordt op de subsidie aan Fiom. Dit betekent dat zij geen psychosociale hulp meer kan verlenen in gevallen waarin dat juist zo hard nodig is. Ik vind dit onbegrijpelijk! 
Als KID-kind (geboren via kunstmatige inseminatie met behulp van een donor) en als schrijfster van het boek “Op zoek naar mijn vader”, waarin ervaringen van donorkinderen zijn gebundeld, weet ik hoe belangrijk het is dat mensen hulp en ondersteuning kunnen krijgen als ze op zoek gaan naar hun biologische vader en/of halfbroers en -zussen. Ik weet als geen ander dat je veel vragen hebt over je afkomst en je daar behoorlijk mee kunt worstelen. Het is fijn als je dan terecht kunt bij hulpverleners die zijn gespecialiseerd op het gebied van afstammingsvragen, maar ook hulp bieden bij het zoeken naar verwanten. 
 
Fiom maakt zich sterk voor openheid en toegang tot afstammingsgegevens voor donorkinderen en dat is buitengewoon belangrijk. Het is een recht voor kinderen om te weten van wie ze afstammen en het is een plicht voor de overheid om te zorgen dat de Fiom deze mensen kan blijven ondersteunen. Het is namelijk nogal wat als je je dagelijks afvraagt wie je vader is, je vragen hebt over je eigen identiteit. En het heeft zeker een even zo grote impact op je leven als er een verwante wordt gevonden. Het zet je wereld op zijn kop. 
 
Fiom kan je dan helpen bij het leggen van het eerste contact. Ze maken vooraf helder wat de verwachtingen zijn en begeleiden de eerste ontmoeting, zodat je er niet alleen voor staat. 
 
Kortom: een noodkreet aan de de landelijke politiek om de subsidie aan Fiom te blijven continueren!
 
Terug naar overzicht
 
Diverse adoptiegerelateerde organisaties die hun steun aan ons betuigen:
 
 • UAI, United Adoptees International, vereniging van volwassen geadopteerden
 • SIG, de stichting Interlandelijk geadopteerden, vereniging van volwassen geadopteerden
 • ADOC, Kenniscentrum voor Adoptie en Pleegzorg
 • Wereldkinderen, vergunninghouder
 • De Nederlandse Adoptie Stichting (NAS), vergunninghouder
 • Stichting Afrika, vergunninghouder
 • Stichting YaYa: Your adoptie Your ambition, volwassen geadopteerden
 • Arierang, vereniging van Koreaans geadopteerden
 • Stichting Los Hijos, rootsorganisatie
 • Roots Ethiopie
 • LAVA, adoptieoudervereninging
 • Dr. Anneke Vinke