Reactie Fiom op IGZ-rapport

28/09/2016 -
Categorie: KID-DNA Databank

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een onderzoeksrapport uitgebracht naar de werkwijze van zeventien fertiliteitsklinieken die behandelingen met donorzaad en/of donoreicellen mogen uitvoeren. Fiom, specialist bij afstammingsvragen, reageert: ‘We zijn voor een landelijk controlesysteem en willen dat het aantal donorkinderen per donor wordt verlaagd en wettelijk wordt vastgelegd.’

Fiom beheert een unieke DNA-databank waarmee donorkinderen de mogelijkheid hebben om donoren en (half)broers en –zussen op te sporen. We zien in onze praktijk dat het voor donorkinderen belangrijk is om over hun afstammingsgegevens te beschikken. Vanuit onze ervaring geven we een reactie op enkele aanbevelingen uit het IGZ-rapport met betrekking tot openheid over afstamming:

Vervolg evaluatie wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (WDKB) in 2017

Het door de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (SDKB) beheerde register is belangrijk voor het ontsluiten van afstammingsinformatie. Fiom is het eens met het advies om ook een monitoringssysteem op te zetten. Daarmee wordt het mogelijk om het maximum aantal kinderen per donor te bewaken.

Maximum aantal donorkinderen

Individuele klinieken en ziekenhuizen hanteren een maximum van 25 verwekte kinderen per donor. Fiom pleit voor het verlagen van het aantal kinderen per donor. Bij voorkeur zes tot tien kinderen per donor; net zoals in de ons omringende landen. Het is wenselijk om afspraken te maken over het maximum aantal gezinnen per donor zodat binnen een gezin meerdere kinderen dezelfde donor kunnen krijgen. Als dit zou leiden tot een tekort aan donoren dan is Fiom bereid klinieken te ondersteunen bij het werven van donoren.

Advies om normen te formuleren en helderheid en eenduidigheid te creëren rondom het gebruik van donorzaad van buitenlandse databanken

Fertiliteitsklinieken gaan (nog) verschillend om met het gebruik van buitenlandse donoren. Afstammingsinformatie is belangrijk en het gebruikmaken van een buitenlandse donor vraagt om extra alertheid. Fiom wil graag dat bij het gebruik maken van een buitenlandse donor eerst de informatie over de donor wordt veiliggesteld voordat wordt overgegaan tot behandeling.

Overlegstructuur voor klinieken

Fiom juicht het initiatief van klinieken om gezamenlijk praktijkvraagstukken te bespreken toe. We zien graag dat belangenorganisaties van donorkinderen, donoren en ouders, hierbij betrokken worden.

Bijdorp

We zijn blij dat de donorkinderen die zijn verwekt via Medisch Centrum Bijdorp zich in de Fiom KID-DNA Databank kunnen schrijven. We vragen ons echter af of de tegemoetkoming door de overheid, van €50 in de totale kosten van € 250, voor de betrokken donorkinderen niet alsnog voor een (financiële) drempel zal opwerpen.

Donorkinderen Medisch Centrum Bijdorp

Meer lezen