Onrust door voorpublicatie onderzoek naar interlandelijke adoptie

Geadopteerd-zoeken-familie-fiom
05/02/2021 -

Op maandag 8 februari zal de commissie Joustra haar rapport over Interlandelijke Adoptie officieel overhandigen aan minister Dekker. De minister zal dan ook zijn reactie geven. Vooruitlopend op de publicatie van het rapport, publiceerde het Algemeen Dagblad vandaag het artikel ‘Snoeihard rapport over adopties uit buitenland: kabinet gemaand tot stopzetting’. Deze berichtgeving leidt tot veel vragen en onrust bij betrokkenen. 

Commissie Joustra 

Minister Dekker stelde begin 2019 de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden (COIA) in, onder leiding van mr. Tjibbe Joustra. De commissie kreeg tot taak onderzoek te doen naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967 – 1998. Hierbij zou met name gekeken worden naar adopties uit Brazilië, Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh. Directe aanleiding voor de opdracht vormde de informatie die naar voren kwam bij de behandeling van een Wob-verzoek naar illegale adopties uit Brazilië, waarbij Nederlandse overheidsfunctionarissen betrokken zouden zijn geweest. 

Recht op afstammingsinformatie

Fiom begeleidt geadopteerden in het zoeken naar hun biologische ouder(s) en biedt nazorg aan volwassen geadopteerden, afstandsouders en adoptieouders. Ook verzorgen wij, sinds de fusie met Stichting Adoptievoorzieningen in 2020, de voorlichting aan aspirant-adoptieouders. 

Weten waar je vandaan komt is een fundamenteel recht van ieder mens. Geadopteerden stuiten vaak op misstanden in hun zoektocht naar informatie over hun achtergrond en de procedure rondom hun adoptie, zo zien wij in de zoekacties die wij begeleiden. Om die reden pleitte Fiom de afgelopen jaren voor het recht op afstammingsinformatie en de (kosteloze) toegang daartoe, voor onderzoek naar de gang van zaken rond adopties in het verleden en voor het belang van adoptienazorg. 

Reactie Fiom 

Voor een inhoudelijke reactie zullen we de uitkomsten van het rapport van de commissie en de reactie van de minister moeten afwachten. 

We begrijpen dat dit nieuws veel vragen en emoties kan oproepen bij geadopteerden, adoptieouders, aspirant-adoptieouders en andere betrokkenen. 

Voor vragen en een luisterend oor kan men bij ons terecht. De meest actuele informatie vind je op onze informatiepagina

Bekijk de actuele informatie