Onderzoek betrokkenheid Nederlandse overheid bij adoptiemisstanden

Foto dossiers onderzoek adoptiemisstanden
06/12/2018 -

Er wordt een externe commissie ingesteld die onafhankelijk onderzoek gaat doen naar de feitelijke gang van zaken bij adopties tussen 1967 en 1998. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol die de Nederlandse overheid hierin speelde. Dit betekent een doorbraak voor geadopteerden. Zij ondervinden grote problemen bij hun zoektocht naar afstammingsgegevens en stuiten op misstanden in de wijze waarop hun adoptie heeft plaatsgevonden. Eerder dit jaar informeerde minister Dekker (Rechtsbescherming) de Tweede Kamer hierover. Hij gaf destijds aan dat de herkomstlanden van geadopteerden primair verantwoordelijk waren én zijn voor zorgvuldige afstandsprocedures en dossiervorming. Hij nam hierbij aan dat de Nederlandse overheid steeds zorgvuldig heeft gehandeld. Informatie die nu aan het licht is gekomen, lijkt dit tegen te spreken.

Doel onderzoek

Uit het onderzoek moet blijken of de Nederlandse overheid structureel of incidenteel bij misstanden betrokken is geweest. En als dit zo is, of de overheid hier actief bij betrokken was of enkel op de hoogte was van de gang van zaken. Hiervoor wordt informatie uit de archieven van het Ministerie van Justitie (o.a. Raad voor de Kinderbescherming, Openbaar Ministerie en politie) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken onderzocht. Mogelijk worden ook één of meerdere aan de Nederlandse overheid verbonden personen uit het verleden gehoord. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft informatie ontvangen over illegale adopties uit Brazilië. Daarnaast zijn er signalen over mogelijke misstanden bij adopties uit Colombia, Indonesië, Sri Lanka en Bangladesh. Het onderzoek richt zich daarom in eerste instantie op adopties uit deze vijf landen. Het onderzoek begint met Brazilië. Verdere informatie over de te vormen commissie en de precieze opdracht zal minister Dekker op een later moment bij de Tweede Kamer neerleggen.

Erkenning

Het aanstellen van een externe onderzoekscommissie is hoognodig. Het erkent de problemen waar geadopteerden tegenaan lopen. Weten waar je vandaan komt is een fundamenteel recht van ieder mens. Het is dan ook onacceptabel dat geadopteerden op zoveel misstanden stuiten in hun zoektocht naar informatie over hun achtergrond en de procedure rondom hun adoptie. Het is belangrijk om te weten of de Nederlandse overheid hierin een (actieve) rol heeft gespeeld. De uitkomst van het onderzoek kan geadopteerden duidelijkheid verstrekken en antwoord geven op vragen of twijfels die zij hebben over hun afkomst.

Helpdesk voor geadopteerden

In mei 2018 opende Fiom een helpdesk voor volwassen geadopteerden en hun (adoptie)ouders. Aanleiding hiervoor was de onduidelijkheid, vragen en emoties waar de vele misstanden rondom adoptie voor zorgen. De helpdesk is dagelijks bereikbaar via 088-1264999 en via e-mail: helpdeskadoptie@fiom.nl. Ook kun je met vragen terecht bij Stichting Adoptievoorzieningen.

Meer informatie