Nu te lezen: Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie 2019

latar2019
30/11/2020 -

In 2019 overwegen 63 vrouwen in Nederland hun kind af te staan ter adoptie. Ongeveer 1 op de 3 vrouwen kiest daadwerkelijk voor afstand ter adoptie (31.7%). Dit en meer is te lezen in de Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie (LATAR) 2019. In dit rapport presenteert Fiom de resultaten van inventariserend onderzoek naar de omstandigheden en motieven van vrouwen die in 2019 hun kind hebben af gestaan ter adoptie of dit overwogen hebben.  

In de LATAR 2019 staan de nieuwste gegevens en ontwikkelingen. Deze data geven aanleiding tot verdiepend onderzoek en leveren gesprekspunten voor de samenwerkingspartners rond voornemens tot afstand.  

Informatielijn en adoptienazorg 

In het rapport staan de ontwikkelingen beschreven rondom het thema afstand ter adoptie vanaf 2019. Zo kunnen vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap vanaf augustus dit jaar (2020) 24/7 contact opnemen met de informatielijn onbedoelde zwangerschap. En biedt Fiom sinds januari 2020 adoptienazorg voor afstandsmoeders en volwassen geadopteerden.

 Bijna de helft van de vrouwen met een voornemen tot afstand ontdekte de zwangerschap pas bij 30 weken of meer (49.2%).

Lees het volledige rapport

Onderzoeken omtrent onbedoelde zwangerschap en afstand ter adoptie  

In 2019 zijn verschillende onderzoeken gestart. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid doet het Verwey-Jonker Instituut een verdiepend onderzoek naar afstand ter adoptie in Nederland tussen 1956 en 1984. De resultaten worden in 2021 verwacht. Fiom voert een onderzoek uit naar de late ontdekking van een zwangerschap. Uit de LATAR blijkt dat een groot deel van de vrouwen met een voornemen tot afstand de zwangerschap pas laat ontdekten. Fiom wil meer zicht krijgen op mogelijke verklaringen en op de ervaringen van de vrouwen met zorgverleners. Tot slot publiceert Fiom binnenkort de resultaten van een onderzoek naar interculturele hulpverlening bij onbedoelde zwangerschap. De studie zoomt in op vrouwen met een Poolse migratieachtergrond die afstand ter adoptie overwegen. 

Fiom organiseert in 2021 een kennisuitwisseling  

Een aanbeveling in het rapport is om de ervaringen met de huidige werkwijze van het Afstandsprotocol te evalueren, met specifieke aandacht voor de begeleiding bij late ontdekking zwangerschap en bij minderjarige moeders. Uit een recente peiling van Fiom bij de partners blijkt dat er inderdaad behoefte is aan een uitwisselingsmoment. Fiom gaat daarom een uitwisselingsdag voor protocolpartners in 2021 organiseren. 

Onderzoek naar voornemens afstand ter adoptie 

De LATAR biedt geen kennis over hoe ouder(s) met een voornemen tot afstand de begeleiding hebben beleefd. De informatie in de LATAR is afkomstig van de instanties die de ouder(s) begeleid hebben en niet van de betrokkenen zelf. Een deel van de ouders kan haar ervaring in het cliënttevredenheidsonderzoek van Fiom delen, maar dat geeft geen beeld van de hele groep. Om beter zicht te krijgen op de beleving van vrouwen en mannen met een voornemen tot afstand nu is een uitgebreid onderzoek wenselijk.  

Meer informatie?