Kinderkoop strafbaar, geboorteverlof voor wensouders

kinderkoop draagmoeder wensouders geboorteverlof
23/06/2020 -
Categorie: Draagmoeders

Om kinderen beter te beschermen, wil het kabinet kinderkoop strafbaar stellen. Dit blijkt uit een voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, dat op 19 juni in internetconsultatie is gegaan.

Lees Fiom's reactie op het wetsvoorstel

Ook wordt een regeling voorgesteld voor verlof voor wensouders rond de geboorte van hun kind uit draagmoederschap. De beide voorstellen worden onderdeel van het wetsvoorstel ‘Kind, draagmoederschap en afstamming’ dat al eerder in consultatie ging. Fiom stuurde over dat deel van het wetsvoorstel al eerder een reactie in. 

Verbod op kinderkoop 

Straks is een wensouder strafbaar, als hij of zij een vrouw met een gift, belofte of dienst probeert over te halen om draagmoeder te worden, waarbij het om meer gaat dan een vergoeding voor redelijke kosten. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat een betaling of ander voordeel de reden is dat een vrouw draagmoeder wordt of haar kind afstaat. Ook kan iemand strafbaar zijn die zelf een voordeel aanneemt, of om een voordeel vraagt om draagmoeder te zijn of een kind af te staan. Wanneer Nederlanders zich in het buitenland schuldig maken aan kinderkoop, kunnen zij daarvoor in Nederland worden vervolgd. Bij het beoordelen of een vergoeding in het buitenland als redelijk kan worden aangemerkt, moet worden gekeken naar lokale maatstaven, waaronder de levensstandaard en eventuele wet- en regelgeving. Op kinderkoop komt een gevangenisstraf van maximaal een jaar te staan. Verwacht wordt dat dit een normerende en daarmee preventieve werking zal hebben.

Kinderkoop in strafrecht 

Om commercieel draagmoederschap tegen te gaan, heeft de wetgever destijds al een aantal specifiek op draagmoederschap toegesneden strafbaarstellingen in het Wetboek van Strafrecht opgenomen. Het gaat om de artikelen 151b en 151c SR. Gedragingen die vraag en aanbod bevorderen, zijn hiermee strafbaar gesteld. Reclame en andere uitingen van vraag en aanbod over draagmoederschap zijn verboden. De strafwetgeving kent daarnaast een aantal algemene strafbaarstellingen om illegale praktijken aan te pakken. Onder meer art. 225 SR (valsheid in geschrifte), art. 236 SR (statusverduistering), art. 442a SR (opname kind jonger dan zes maanden in gezin zonder toestemming Raad voor de Kinderbescherming), art.28 WOBKA (opneming buitenlands kind ter adoptie zonder beginseltoestemming van de Nederlandse Centrale autoriteit). Met dit nieuwe voorstel wordt kinderkoop afzonderlijk strafbaar gesteld. 

Verlof voor wensouders 

Wensouders krijgen straks verlof rond de geboorte van kinderen die zij krijgen uit draagmoederschap. De Wet arbeid en zorg (Wazo) wordt hiervoor aangepast. Er kan straks een periode van zes aaneengesloten weken wensouderschapsverlof worden opgenomen.

Net als bij het adoptie- en pleegzorgverlof kan het verlof vanaf vier weken voor de vermoedelijke datum van bevalling van de draagmoeder door de wensouders worden opgenomen. De wensouders die werknemer zijn, hebben net als ouders bij adoptie en pleegzorg recht op een uitkering van het UWV van 100% dagloon voor de periode van het verlof. De draagmoeder behoudt het gebruikelijke recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. 

 

Meer lezen 

Nieuwsbericht Rijksoverheid Kinderkoop wordt strafbaar

Internetconsultatie Wet kind, draagmoederschap en afstamming - kinderkoop en wensouderverlof

Nieuwsbericht Fiom over wetsvoorstel