Herhaalde abortus: iedere keer een nieuwe keuze

herhaalde abortus onderzoek Fiom nieuwsbericht
30/03/2018 -

Aandacht voor bewustwording

Alle vrouwen, inclusief zij die dit onvoorstelbaar vinden, kunnen in een situatie terecht komen waarin (herhaalde) abortus een serieuze overweging wordt. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek dat Fiom heeft uitgevoerd onder vrouwen die meerdere abortussen hebben gehad en psychosociale klachten ervaren. Naast vragenlijst onderzoek zijn hiervoor vijf vrouwen geïnterviewd die twee of meer abortussen hebben ondergaan. De uitkomsten van het onderzoek zijn vorige week gepresenteerd op een symposium over herhaalde abortus van de Nederlandse Vereniging van Abortusartsen.

Centrale vraag in het onderzoek was welke ideeën over een abortus vrouwen hebben die meerdere keren een abortus hebben gehad. Daarnaast is gekeken naar hoe over preventie wordt nagedacht - en het wordt toegepast - bij deze groep vrouwen.

Nieuwe en verschillende situaties 

Na de eerste abortus hebben de geïnterviewde vrouwen zich sterk voorgenomen niet nog een keer onbedoeld zwanger te raken maar gebeurde dit toch. Geen of inconsequent anticonceptiegebruik lag daaraan ten grondslag. Geen van de ondervraagde vrouwen ziet abortus als anticonceptiemiddel. Herhaalde abortus lijkt te impliceren dat het telkens om eenzelfde keuze gaat. Dit terwijl het onderzoek laat zien dat het iedere keer een nieuwe keuze is, die in een nieuwe en vaak totaal verschillende context plaatsvindt. Zo zien we dat de rol van de partner, op jonge leeftijd, minimaal is (soms worden ze zelfs niet op de hoogte gesteld) maar dat ze soms een bepalende rol (kunnen) spelen in een abortus op latere leeftijd. 

Aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt verder dat aanvullende anticonceptie-voorlichting in de kliniek, het ziekenhuis of bij de huisarts na de eerste abortus wenselijk is. Naast kennisoverdracht over anticonceptie zouden bewustwording en zelfreflectie na de abortus kunnen bijdragen aan het actief en effectief voorkomen van een ongewenste zwangerschap. Daarnaast zou er meer aandacht moeten zijn voor de persoonlijke beleving (en de worsteling) met anticonceptie die vrouwen kunnen ervaren. Ook zou psychosociale hulp na een abortus op (laagdrempelige) niveau beschikbaar moeten zijn. Dit laatste zou ook in een online vorm kunnen.  

Onderzoeksmethode

In totaal zijn 70 vragenlijsten gebruikt; 84% van de ondervraagden heeft 2 abortussen gehad, 11% drie of meer, 3% onderging 4 of meer abortussen en één vrouw vijf. 84,3% heeft een partner en 45,7% kinderen. De grootste groep van de ondervraagden (52,9%) komt uit Noord- of Zuid-Holland. De gemiddelde zwangerschapsduur is 7 weken. 
Van de kwalitatieve interviews zijn de vrouwen relatief hoog opgeleid (4 keer Hbo, 1x havo). Allen ervaren zij psychosociale klachten naar aanleiding van de abortus. Daarnaast hebben 4 van de 5 vrouwen één of meerdere kinderen. 

Meer weten