Belang van het kind centraal in AO Personen- en familierecht

tweede-kamer-overleg-ingezonden-brief-fiom
18/05/2018 -

Op 16 mei vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg (AO) over personen- en familierecht plaats. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid voerde hier overleg met de heer Dekker, minister van Rechtsbescherming. Op de agenda een groot aantal stukken over onderwerpen als nazorg voor geadopteerden, nader onderzoek naar afstandsouders, bevallen onder pseudoniem en het rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

Voor dit overleg heeft Fiom vooraf input geleverd middels een ingezonden brief. We hebben hierin aandacht gevraagd voor twaalf aspecten m.b.t. de te behandelen onderwerpen, waaronder een wettelijke basis voor het recht op afstammingsgegevens en het organiseren van adoptienazorg voor afstandsouders en binnenlands geadopteerden. 

Belang van het kind centraal

In de besprekingen erkenden kamerleden het belang en het recht om te weten van wie je afstamt en stelden ze het belang van het kind centraal. Hierbij merkte de heer van der Staaij (SGP) wel op dat zodra dit belang vertaald moet worden naar de praktijk, men elkaar soms snel kwijtraakt. Waarbij het volgens hem kan gebeuren dat uiteindelijk meer de wensen van de ouders centraal staan.

Met name D66, CDA, VVD, CU en SGP maakten zich hard voor nazorg aan geadopteerden en afstandsmoeders, gratis dossierinzage bij vergunninghouders, vergoeding van dna-onderzoek voor geadopteerden en donorkinderen. Ook werd gepleit voor het mogelijk maken van bevallen onder pseudoniem en meer onderzoek naar afstandsmoeders uit het verleden. Aan de minister werd nadrukkelijk gevraagd om een toezegging om in gesprek te gaan met plan Angel en andere organisaties van geadopteerden, om te kijken hoe die gefaciliteerd en gesteund kunnen worden.

Uitkomsten

De minister heeft in dit AO toegezegd een aantal zaken nader te bekijken. Hij gaat in gesprek met Plan Angel om meer te horen over hun wens om DNA-onderzoeken vergoed te krijgen. Hij benadrukte daarbij dat hij geen valse verwachtingen wil scheppen.

Wat betreft zijn standpunt over bevallen onder pseudoniem informeert hij de Kamerleden voor de zomer. Na de zomer komt hij met een brief richting de Kamer over zijn standpunt over het al dan niet financieren van DNA-onderzoek voor geadopteerden en donorkinderen, alsook over nazorg aan binnenlands geadopteerden en afstandsmoeders. Uit eerder overleg noemde de minister dat afstandsmoeders grote behoefte hebben aan erkenning, delen van ervaringen, specialistische nazorg en traumaverwerking. Minister Dekker hoopt rond de zomer met VWS tot een gezamenlijke reactie te komen over hoe zij hiermee verder willen gaan.

Meer informatie

Meer informatie op de website van de Tweede Kamer

Woordelijk verslag van het overleg