Door middel van het volgen van de Basistraining Psychosociale hulp na abortus kun je je laten registreren als ‘hulpverlener Psychosociale hulp na abortus’.

In het vervolgplan op het ‘Zevenpuntenplan preventie en begeleiding onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’ is concreet uitgewerkt dat Psychosociale hulp na abortus wordt ingebed in het landelijk netwerk keuzehulp, waarbij het een uitbreiding is op het bestaande aanbod.

Het doel van het oprichten van een landelijk netwerk nazorg na abortus is om:

 • Psychosociale klachten na abortus te verminderen
 • Verergering van mentale gezondheidsklachten op lange termijn te voorkomen
 • (gratis) Nazorg na abortus landelijk beschikbaar te maken per 1 juli 2023

Voor wie?

Deze basistraining voor psychosociale hulp na abortus is uitsluitend bedoeld voor hulpverleners van de open house partners die graag in aanmerking willen komen voor de rol van geregistreerd hulpverlener Psychosociale hulp na abortus. Meer informatie hierover vind je in het Landelijk beroepsregister Psychosociale hulp na een abortus.

Voorwaarde om deel te nemen aan de basistraining is dat je de Basistraining Keuzehulpgesprekken onbedoelde zwangerschap gevolgd hebt en geregistreerd staat als keuzehulpverlener.

Programma

Het opleidingstraject bestaat uit vier trainingsonderdelen:

1. Basistraining
2. Bijscholing
3. Intervisie en coaching
4. Tweejaarlijkse online toets

Basistraining
De tweedaagse basistraining is opgedeeld in 4 dagdelen met ieder een eigen thema- verdeeld over twee niet aaneensluitende dagen. Er zit 1 week tussen het volgen van de twee trainingsdagen.

Tijdens de training wordt aandacht besteed aan onder andere emoties en rouw na abortus, bijkomende problematiek en doorverwijzen, mannen en klachten na abortus, taboe rondom abortus en methodieken en interventies. Daarnaast wordt er tijdens de trainingsdagen geoefend aan de hand van rollenspellen en casuïstiek en is er aandacht voor de eigen grenzen, normen en waarden van de hulpverlener.

Naast het werken aan eigen kennis, vaardigheden, houding en visie, is er binnen de basistraining aandacht voor afstemming van ondersteuning en nazorg in het hulpverleningsproces met andere professionals die betrokken zijn.

Het faciliteren van de samenwerking in de eigen maar ook tussen de diverse opleidingsgroepen in de online leeromgeving, vormt een basis voor verdere verbinding.

Binnen de online omgeving van de opleiding worden ook de actuele ontwikkelingen op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg binnen het kader van het zevenpuntenplan van VWS gedeeld.

Bijscholing
Om de kennis en vaardigheden van de keuzehulpverleners die de basistraining hebben gevolgd op peil te houden, wordt er elke 2 jaar een bijscholingsdag georganiseerd. Tijdens deze dag staan actuele thema’s centraal waarin bijscholing gewenst is. Die thema’s worden onder andere opgehaald uit de intervisie- en coachingsmomenten met de professionals die de keuzehulpgesprekken voeren. Deze bijscholing wordt een keer per 2 jaar aangeboden.

Intervisie en coaching
Voor het borgen van kwaliteit is het belangrijk om ruimte te bieden om inhoudelijke casuïstiek of vraagstukken te bespreken met een intervisiebegeleider en met een mede-hulpverlener. Hiertoe wordt tweemaal per jaar per regio intervisie georganiseerd. De intervisie voor de hulpverlener Psychosociale hulp na abortus zal worden samengevoegd met de intervisie voor de keuzehulpverleners.

Tweejaarlijkse online toets
De kwaliteitseisen voor de hulpverlening, zoals opgesteld door het ministerie van VWS, vragen om het tweejaarlijks toetsen van de kennis en vaardigheden van hulpverleners Psychosociale zorg na abortus middels een online toets. Fiom ontwikkelt deze toets waarin de elementen uit de kwaliteitseisen, basistraining en bijscholing aan de orde komen.

De toets wordt in de online leeromgeving van de getrainde hulpverleners ingebed. Indien een deelnemer niet slaagt voor de toets, krijgt deze een herkansing. In de online leeromgeving is alle informatie beschikbaar om de benodigde kennis en informatie nogmaals door te nemen voordat de herkansing wordt gedaan. Indien de herkansing nog onvoldoende is, heeft dit tot gevolg dat de hulpverlener Psychosociale zorg na abortus wordt uitgeschreven uit het Landelijk Beroepsregister Psychosociale hulp na abortus.

Wat leer je?

Het volgen van de training resulteert er in dat deelnemers:

 • Kennis hebben over veelvoorkomende emoties zijn na een abortus en ken je de verschillen en overeenkomsten hierin tussen mannen en vrouwen;
 • Vaardigheden en competenties oefenen en ontwikkelen met behulp van casuïstiek.
 • Een heldere visie hebben op hun eigen rol en houding.
 • Zich kunnen verhouden tot- en omgaan met ethische dilemma’s rondom abortus.
 • Het gesprek aan kunnen gaan met jouw cliënt (of andere betrokkenen) over (de gevolgen van) haar abortus;
 • Handvatten kunnen bieden die het verwerkingsproces van een abortus ondersteunen;
 • Weten wanneer en naar wie zij de cliënt kunnen doorverwijzen voor verdere hulp na een abortus

De deelnemers krijgen toegang tot een online leeromgeving waarbinnen ze gedurende het gehele opleidingstraject hun eigen portofolio opbouwen door te werken aan huiswerk- en reflectieopdrachten.

Deelnemers maken al voor aanvang van de basistraining op het online platform kennis met hun trainer(s) en hun medeparticipanten en ontvangen instructies voor het gebruiken van de leeromgeving en het inrichten en opbouwen van hun persoonlijk portfolio. Online learning wordt gezien als social learning waarbij er veel ruimte is voor sterk leren van elkaar bijvoorbeeld middels peer-feedback.

Studielast

 • Basistraining: 18 uur
 • Bijscholing: 10 uur
 • Intervisie: gelijktijdig met de intervisie voor keuzehulpverleners
 • Online toets counselingsvaardigheden: 2 uur
 • Totale studiebelasting: 30 uur

Locatie & kosten

 • De training vindt plaats in ons kantoor op De Bouw 93 in Houten.
 • De basistraining wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en wordt daarom gratis aangeboden aan de open house partners.

Accreditatie

 • SKJ:
        o Basistraining 14 pnt
        o Nascholing 7,5 pnt
        o Intervisie is reeds geaccrediteerd in het traject keuzehulp
   
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) 10 punten
 • Registerplein 12,5 punten

Indien zich nieuwe beroepsgroepen aanmelden voor de opleiding keuzehulpgesprekken wordt ook voor deze kwaliteitsregisters accreditatie aangevraagd.

Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname. 

CRKBO

Fiom is CRKBO geregistreerd en mag daarom de trainingen BTW vrij aanbieden.

Aanmelden

De basistraining duurt twee dagen. Er geldt een maximaal aantal deelnemers van 12 personen. 

De eerstvolgende training is nog niet gepland. Vul het interesseformulier in voor de Basistraining Psychosociale Zorg na Abortus , dan houden we je op de hoogte als er een nieuwe datum bekend is.

Interesse

Vragen?

Heb je vragen over de training? Stuur dan een e-mail naar trainingen@fiom.nl. We zorgen ervoor dat je binnen 2 werkdagen antwoord krijgt.

Stel je vraag