In het verleden hebben naar schatting 15.000 tot 20.000 vrouwen in Nederland hun kind ter adoptie afgestaan. In de meeste gevallen werd er rondom de afstand ter adoptie het een en ander vastgelegd. Van deze gegevens is een dossier opgebouwd, het afstandsdossier. Niet van alle dossiers is bekend waar ze worden bewaard. Daarnaast is ook op andere manieren voor geadopteerden belangrijke informatie vastgelegd. Voor zowel moeder als kind kan het waardevol zijn om de informatie in te zien. Dit kan antwoord geven op vragen over het verleden waar mensen soms al decennia mee rondlopen.  

Fiom is in 2021 gestart met archiefonderzoek naar afstandsdossiers en overige documenten met informatie. Het doel van het onderzoek was om de mogelijkheid tot dossierinzage van afstandsmoeders en geadopteerde kinderen te verbeteren. Door het in kaart brengen van de moederhuizen, de locaties van de afstandsdossiers en hoe de afstandsdossiers kunnen worden ingezien, proberen we bij te dragen aan het vinden van antwoorden op afstammingsvragen. Het onderzoek is eind 2022 afgerond. We hopen in de toekomst informatie over vindplaatsen van afstandsdossiers verder uit te breiden. 

De gevonden informatie per huis/organisatie is vertaald naar de volgende webcontent.

Op de website wordt toegang gegeven tot de informatie per huis/organisatie via een aparte lijst. Daarnaast geven we algemene informatie over zoeken en vindplaatsen, waaronder via de Raad voor de Kinderbescherming en via de Rechtbank. Ook vragen we bezoekers of zij contact met ons willen opnemen als zij aanvullingen hebben op de informatie. We wijzen hen op het bestaan van het Contactregister Nederlandse Kindertehuizen. En als laatste beschrijven we waarmee ze rekening moeten houden als ze gaan zoeken naar meer informatie.