De toekomst van de keten voor interlandelijke adoptie

Onderwerp

De toekomst van de keten voor interlandelijke adoptie

Uitgave: 17 mei 2016

Samenvatting

Uitgevoerde verkenning naar mogelijke scenario’s voor de inrichting van een toekomstbestendig stelsel aangaande interlandelijke adoptie.

Achtergrond: Eén van de meest dwingende actuele ontwikkelingen op het gebied van adoptie is het dalend aantal interlandelijke adopties wereldwijd. Zowel het aantal kinderen dat adoptabel is, als het aantal Nederlandse volwassenen dat zich voor adoptie aanmeldt, neemt af. Tegelijk met deze trend wordt een andere ontwikkeling gesignaleerd: de kinderen die voor adoptie in aanmerking komen zijn ouder en/of hebben bijzondere zorgbehoeften (‘special needs’). Deze ontwikkelingen raken de hele adoptieketen, en kunnen invloed hebben op de doorlooptijd en
de kwaliteit van de werkzaamheden van de verschillende spelers. Meer specifiek leiden ze er toe dat sommige vergunninghouders geconfronteerd worden met dalende inkomsten. Als de
dalende lijn in het aantal adopties doorzet, betekent dit verdere financiële druk op de vergunninghouders, en daarmee op de kwaliteit van de match tussen aspirant-adoptiefouder
en geadopteerde. Daarnaast kan een faillissement of liquidatie (ontbinding van de rechtspersoon) zorgen voor onzekerheid bij aspirant-adoptiefouders en leert de ervaring dat het ministerie van Veiligheid en Justitie in zulke situaties financieel moet bijspringen. De Inspectie Jeugdzorg constateerde dat de rol van de landen van herkomst bij de matching groter is geworden. 

Auteurs

Ido Smits
Loes Soons
Katy Hofstede 

Opdrachtgever 

Ministerie van Veiligheid en Justitie