Wet- en regelgeving

Wetten 

Het wettelijk kader rond abortusbehandelingen biedt uitgangspunten voor het handelen. Er zijn twee wetten van belang.

  1. De Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ).
  2. De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

In de WAZ zijn een aantal voorschriften opgenomen die door middel van een vergunningenstelsel worden gehandhaafd. Dit stelsel heeft volgens de memorie van toelichting drie doeleinden:

  1. Het waarborgen van een zorgvuldige besluitvorming, voorlichting en nazorg bij zwangerschapsafbreking, met het oog op zowel de rechtsbescherming van het ongeboren menselijk leven als op het recht van de vrouw op hulp bij een ongewenste zwangerschap.
  2. Het waarborgen van de kwaliteit van de medische behandeling.
  3. Het weren van commerciële praktijken.

In de WAZ is (nog) geen specifieke informatie opgenomen over minderjarigen. Fiom neemt de WGBO alsaanvullend uitgangspunt en heeft dit vertaald naar de Fiom-hulpverlening en trainingen.

Kamerbrief

Kamerbrief: over de zorg rond onbedoelde (tiener)zwangerschappen, 03-11-2016
In deze brief gaan Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn in op de verschillende onderdelen van de specifieke zorg en ondersteuning en de ontwikkelingen die zij daarin zien. 

Meer weten?

Meer over deze wetten bij het thema abortus.