Onderzoeken

Onderzoeken op het gebied van donorconceptie.

Wil jij meewerken aan onderzoek?

Fiom, de Universiteit voor Humanistiek en Pro Facto doen onderzoek naar leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). Volgens de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting kunnen donorkinderen vanaf 12 jaar informatie krijgen over sociale en lichamelijke kenmerken van deze donor. Op hun 16e jaar kunnen zij naam, leeftijd en woonplaats opvragen. De overheid heeft advies gevraagd over deze leeftijdsgrenzen. Uit de eerdere evaluatie van de wet bleek dat er onvoldoende onderbouwing was van de huidige leeftijdsgrenzen. Het onderzoek leidt tot een concreet advies aan de overheid welke leeftijdsgrenzen en/of zorgvuldigheidseisen zouden moeten gelden in de Wdkb. 

Wil jij meehelpen met dit onderzoek? Meld je dan aan!

Lees meer informatie

 

Onderzoeken van Fiom

Literatuuroverzicht zoeken en contact leggen

Recente veranderingen in internationale wetgeving en technologische ontwikkelingen zoals (online) DNA-databanken bieden meer mogelijkheden om personen te vinden die verwant zijn via donorconceptie. Maar wie heeft nu interesse in wie en waarom? Zijn er verschillen in interesse? Fiom deed hiervoor literatuuronderzoek waarin 47 (nationale/internationale) studies werden onderzocht en samengevat. De resultaten van het onderzoek zijn eind april gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel.

Meer informatie

boek

Spermadonoren maken zich bekend

Anonymous Dutch sperm donors releasing their identity, Human Fertility, 2018

Wat motiveert spermadonoren om uit de anonimiteit te treden? Hoe is die motivatie ontstaan? Praten donoren met anderen over hun donatie? Fiom onderzocht dit aan de hand van de data van spermadonoren die zich registreerden in de Fiom KID-DNA Databank. Lees het artikel met de onderzoeksdata en bekijk de onderzoeksposter en de factsheet

Spermadonoren maken zich bekend

Donorkinderen op zoek naar informatie

Waarom schrijven donorkinderen zich in in de Fiom KID-DNA Databank? Hierin is inzicht verkregen door het analyseren van anonieme data van ingeschreven donorkinderen. 

Zo blijkt dat donorkinderen vaak meerdere motieven hebben: ze zijn nieuwsgierig, willen graag medische informatie en zijn op zoek naar de donor maar vaak ook naar halfbroers en -zussen.

Meer weten?

Bekijk de factsheet

factsheet-motieven-donorkinderen

Onderzoek naar groepsontmoetingen

Wat betekent het om halfbroers en -zussen van dezelfde donor te vinden en te ontmoeten? En is er bij het zoeken en ontmoeten behoefte aan ondersteuning? We vroegen dit aan 19 donorkinderen, uit 5 verschillende groepen. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat het vinden van meerdere halfbroers en -zussen veel gevoelens en vragen kan oproepen. We hebben daarom voor donorkinderen een informatieve flyer gemaakt die kan helpen bij het plaatsen van gevoelens en maken van keuzes. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk artikel.

Meer informatie & flyer

Flyer-donorkinderen-met-dezelfde-donor

Donorkinderen die dezelfde donor delen

Donorkinderen die dezelfde donor delen (2019, posterpresentatie ESHRE). Waarom gaan donorkinderen op zoek naar kinderen van dezelfde donor? Hoe ervaren ze die ontmoetingen met andere donorkinderen? Zijn er eventueel specifieke uitdagingen? Dit beschrijft ervaringen van donorkinderen tijdens groepsbijeenkomsten met andere donorkinderen van dezelfde donor.   

Poster van onderzoek same donor offspring

Het einde van de donoranonimiteit

Het einde van donoranonimiteit, een diep gekoesterde wens die kan uitkomen, tijdschrift Jeugdbeleid, maart 2017

Einde donoranonimiteit donorconceptie onderzoek Fiom

Onderzoek gepubliceerd in vaktijdschriften

Openheid over donorconceptie

Donor conception: ethical aspects of information sharing, juni 2014
In opdracht van de Nuffield Counicil on Bioethics hebben verschillende vooraanstaande Engelse wetenschappers onderzoek gedaan naar hoe donorkinderen het beste geïnformeerd kunnen worden. 

Why, when and how to tell children about donor conception, januari 2014
Dit artikel geeft een beeld van internationaal onderzoek naar de vraag, hoe, waarom en wanneer vertel ik mijn kind dat het met behulp van een donor is verwekt.

Factors contributing to parental decision-making in disclosing donor conception, april 2013
Dit artikel geeft een literatuuroverzicht van internationaal onderzoek naar de beslissing van ouders om hun kind in te lichten over de donorconceptie en welke factoren die beslissing mee beïnvloeden. 

Donor conceived offspring conceive of the donor: The relevance of age, awareness, and family form, 2013
Beeldvorming van donorkinderen over de donor: de invloed van de huidige leeftijd van het donorkind, de leeftijd waarop het donorkind te weten is gekomen dat donorconceptie heeft plaatsgevonden en de familiestructuur op de behoefte en reactie van het donorkind. 

Onderzoeken Openheid over donorconceptie

Donoranonimiteit/donor

Characteristics, attitudes, motivations and experiences of sperm donors (juli 2012). Dit artikel geeft een literatuuroverzicht van internationaal onderzoek over de kenmerken, attitudes, motivatie en ervaringen van spermadonoren

Attitudes, motivations and experiences of egg donors (2009). Dit artikel geeft een literatuuroverzicht van internationaal onderzoek over de attitudes, motivatie en ervaringen van eiceldonoren

Psychosocial counselling of identifiable sperm donors, 2016
Onderzocht is hoe donoren denken over psychosociale begeleiding. Zo gaven de geïnterviewde donoren aan dat ze waarde hechten aan psychosociale begeleiding in het voortraject van de donatie.

Donorverwantschap onderzoeken Fiom

Donorkinderen

Donor-conceived people’s views and experiences of their genetic origins (2012) literatuuroverzicht van internationaal onderzoek over de visie en ervaringen van donorkinderen over hun genetische afstamming.

donorkinderen donorconceptie Fiom

Zoektocht en ontmoetingen donorverwanten

Emerging models for facilitating contact between people genetically related through donor conception: a preliminary analysis and discussion, 2015
Opkomende modellen die contact tussen donorkinderen en donoren (en donorkinderen onderling) mogelijk maken.

Who requests their sperm donor's identity? The first ten years of information releases to adults with open-identity donors, 2017
Afschaffing donoranonimiteit in California: tien jaar ervaring met het opvragen van donorgegevens door donorkinderen.

A Qualitative Study of Motivations and Experiences of Contacting and Meeting Same‐donor Offspring, 2017
Onderzoek naar de ontmoetingen van donorkinderen die onderling verwant zijn.

Searching for ‘relations’ using a DNA linking register by adults conceived following sperm donation, BioSocieties, augustus 2017 

Donorkinderen ontmoetingen onderzoeken Fiom

Nieuwe (voortplantings)technologieën

Direct-to-consumer DNA testing: the fallout for individuals and their families unexpectedly learning of their donor conception origins​, juli 2017
In dit artikel laat de schrijfster zien wat de impact kan zijn als een donorkind indirect te horen krijgt dat hij/zij met behulp van een donor is geboren.

Geslachtscellen uit het lab, Centrum voor ethiek en gezondheid, juli 2017
Een ethische verkenning van in-vitrogametogense als nieuwe voortplantingstechnologie

Building a Family Tree: Donorconceived People, DNA tracing and Donor Anonymity, januari 2013
In het artikel wordt beschreven hoe donorkinderen antwoorden op hun vragen kunnen vinden door gebruik te maken van genealogie. En moet het gebruik maken van de genoemde middelen, waaronder de DNA testen, voor donorkinderen anders beoordeeld worden dan voor gewoon genealogisch onderzoek? 

Boom DNA verwantschap onderzoek

Niet-gepubliceerd onderzoek

Onderzoek naar de invloed van een donorvader op het leven van een donorkind

Ik heb een donorvader
Samira van de Meulengraaf is zelf donorkind. Haar onderzoek verdiept zich in de invloed van genen en omgeving, de (on)misbaarheid van de biologische vader, de mogelijkheden om de donor te vinden en hoe donorkinderen functioneren in de maatschappij. Er zijn zowel positieve als negatieve invloeden te onderscheiden bij het hebben van een donorvader. In elk gezin en bij elk kind wordt dit anders ervaren. Wel is te concluderen dat de invloed op het leven van een donorkind groot is.

Met dit onderzoek heeft Samira de tweede prijs gewonnen bij de KNAW Onderwijsprijs 2019. De jury prijst haar actuele onderwerp, persoonlijke betrokkenheid én objectieve conclusies.

Winnaar tweede prijs KNAW Onderwijsprijs 2019

Ik heb een donorvader - Winnaar 2e prijs KNAW Onderwijsprijs 2019