Jong ouderschap

Jong ouderschap wordt in veel gemeentelijke statistieken omschreven als: "Een jonge moeder is een meisje dat haar eerste kind voor haar twintigste heeft gekregen". Fiom en andere hulpverleningsinstellingen hanteren in de praktijk een andere grens: "Kwetsbare jonge moeders tot en met 23 jaar". Het gaat dan om jonge vrouwen die gezien hun ontwikkeling, achtergrond en/of problematiek veel overeenkomsten hebben met de jonge moeders beschreven in de statistieken.

Aantal jonge moeders in Nederland

Nederland kent al jarenlang een afname van het aantal tienermoeders. In 2015 zien we voor het eerst een toename. Op 1 januari van dat jaar wonen er 2579 moeders jonger dan 20 jaar in Nederland. In vergelijking met de rest van de wereld heeft Nederland erg weinig jonge moeders. Tegelijkertijd blijkt uit de praktijk dat de problematiek complexer wordt. De meeste jonge moeders zijn goed in staat met de zwangerschap en het ouderschap om te gaan. Sommige jonge moeders komen echter uit multi-probleem situaties. Het risico voor maatschappelijke uitval is bij deze groep hoog.

Waar jonge moeder staat kan ook jonge vader gelezen worden. Echter, in de praktijk zijn de jonge vaders minder vaak in beeld dan de moeders.

Standpunt Fiom bij jong ouderschap

Fiom ziet het als haar taak om haar expertise over te dragen aan professionals die jonge moeders begeleiden. Fiom zal deze expertise blijven ontwikkelen, zodat deze voortdurend afgestemd is op ontwikkelingen in de maatschappij en de behoefte van professionals.

Daarnaast wil Fiom de toegangspoort vormen op het gebied van jong zwangerschap en jong ouderschap. Zowel voor professionals als voor (aanstaande) jonge ouders.
Om die reden zal in 2015 een landelijk netwerk van professionals die werken met jonge (aanstaande) moeders opgezet worden. Ook zullen er diverse expertbijeenkomsten georganiseerd worden in samenwerking met Movisie.

In 2014 heeft Fiom extra projectsubsidie ontvangen voor de periode van drie jaar voor de onderdelen ongewenste zwangerschap en jong ouderschap. 

Meer weten?