Onderzoeken

Onderzoeken afstand ter adoptie en afstandsmoeders

Lopend onderzoek

Onderzoek naar afstand en adoptie
In september 2019 is in opdracht van minister Dekker een diepgaand wetenschappelijk onderzoek gestart naar afstand en adoptie. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Doel is de problematiek van binnenlandse afstand en adoptie in de periode 1956 tot 1984 completer in beeld te brengen en daarbij aandacht te besteden aan alle betrokkenen in de adoptiedriehoek. De overheid wil hiervan leren en als dat nodig is regels en afspraken aanpassen over bijvoorbeeld adoptie. Het onderzoek is vertraagd door fouten die zijn gemaakt bij de inrichting van het Aanmeldpunt. Uitkomsten van het onderzoek worden verwacht na de zomer dit jaar (2021). Meer informatie vind je op www.rijksoverheid.nl/aanmeldpuntafstandenadoptie.

Fiom onderzoek

Afstand ter adoptie en vondelingen in vier buurlanden, september 2017, update 2020
Fiom heeft een inventariserend onderzoek gedaan naar het beleid rondom afstand ter adoptie in de ons omringende landen. Ook de stand van zaken rond anoniem bevallen en vondelingen is daarin meegenomen. Het inventariserend onderzoek laat zien hoe Frankrijk, Vlaams-België, Duitsland en Engeland hun beleid rondom afstand ter adoptie hebben geregeld. De analyse geeft een uitgebreid beeld van beleid en praktijk in de ons omringende landen.

Interculturele hulpverlening bij onbedoelde zwangerschap, januari 2021
Uit ons onderzoek blijkt dat 1 op de 10 vrouwen die afstand ter adoptie overwegen een Poolse migratieachtergrond heeft. Fiom heeft onderzocht wat de leefwereld is van Poolse arbeidsmigranten die overwegen hun kind af te staan ter adoptie. We benoemen aandachtspunten voor de begeleiding van een onbedoelde zwangerschap. Daarnaast ontwikkelden we een Toolbox Interculturele Hulpverlening en een Sociale Kaart voor professionals.

LATAR 2019 De Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie, november 2020
In dit rapport presenteert Fiom de resultaten van onderzoek naar de omstandigheden en motieven van ouders die in 2019 overwogen of besloten hebben om hun kind af te staan ter adoptie. In de LATAR 2019 staan de nieuwste gegevens en ontwikkelingen. Deze data geven aanleiding tot verdiepend onderzoek en leveren gesprekspunten voor de samenwerkingspartners rond voornemens tot afstand.  

LATAR 2018 De Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie, juli 2019
In dit rapport presenteert Fiom de resultaten van onderzoek naar de omstandigheden en motieven van vrouwen die in 2018 overwogen of besloten hebben om hun kind af te staan ter adoptie. Het grote aantal vrouwen dat de zwangerschap laat ontdekt valt op. Dit geeft aanleiding tot het publiceren van een kennisdossier over dit onderwerp met documentatie en ervaringsverhalen.

LATAR 2015-2017 De Landelijke Afstand Ter Adoptie Registratie, november 2018
Wanneer vrouwen (en mannen) geen andere optie zien dan hun kind ter adoptie af te staan, leidt dit regelmatig tot onbegrip. Om beter te begrijpen wat de redenen kunnen zijn en om wie het gaat, heeft Fiom gegevens over hen verzameld en verwerkt tot dit onderzoeksrapport.

In één klap moeder, en ook weer niet, mei 2011
Onderzoek, 'In één klap moeder, en ook weer niet', naar demografische en sociaal-economische kenmerken en motieven van vrouwen die tussen 1998-2007 in Nederland hun kind ter adoptie hebben afgestaan. 

Drie partijen, drie uitkomsten, 2004
Met dit onderzoek is nagegaan hoe voor de drie betrokken partijen, de geadopteerden, hun adoptieouders en hun afstandsmoeders het proces van de zoekactie verloopt en welke effecten de zoekactie heeft op individueel en relationeel vlak. 

Onderzoek externe partijen 

Uitkomsten evaluatie wet vertrouwelijk bevallen in Duitsland, juli 2017
Nederlandse vertaling van de samenvatting en het slothoofdstuk van de Duitse evaluatie van de wet Vertrauliche Geburt.

Beklemd in de scharnieren van de tijd, WODC, mei 2017 (gehele rapport en de samenvatting van het rapport)
Beleid, praktijk en ervaringen van afstand ter adoptie door niet-gehuwde moeders in Nederland tussen 1956 en 1984.

Proefschrift: Niet westerse vrouwen melden zich later bij verloskundige, mei 2015
Uit het onderzoek blijkt dat eerste en tweede generatie niet-westerse vrouwen minder gebruik maken van verloskundige zorg dan Nederlandse vrouwen.

Psychosociale uitkomsten van jongvolwassen binnenlands geadopteerden en hun adoptieouders, juni 2011
Verslag van een onderzoek naar het sociaal, psychisch en persoonlijk functioneren van binnenlands geadopteerden in Nederland, hun familiebanden, gezinsfunctioneren en de wijze waarop zij hun adoptiestatus beoordelen.