Het voorwoord van Rineke van Kessel

Fiom in 2014

Alle resultaten in één oogopslag

Resultaten ongewenste zwangerschap 2014

Fiom... de specialist bij ongewenste zwangerschap

Fiom is de specialist op het gebied van ongewenste zwangerschap, afstand ter adoptie, jong ouderschap en abortusverwerking.
We stellen onze expertise beschikbaar aan publiek, politiek en aan professionals die deze thema’s in de praktijk tegenkomen.

Daarnaast draagt Fiom er zorg voor dat kwalitatieve, neutrale voorlichting en hulp aan ongewenst zwangeren gewaarborgd blijft.

Dit alles met als uitgangspunt dat iedereen de vrijheid moet hebben om een keuze te maken die past bij zijn of haar leven, waarden en toekomst.

Zwanger, wat nu?

Door bezuinigingen in de welzijnssector is er een gat geslagen in de landelijke hulpverlening aan ongewenst zwangeren. Zij dreigen door alle hervormingen tussen wal en schip te vallen. Met een extra financiële bijdrage van het ministerie van VWS is Fiom gestart met een programma om neutrale hulp en voorlichting te waarborgen.

Netwerk professionele hulpverleners

Om ervoor te zorgen dat in heel Nederland deskundige hulp beschikbaar is op gebied van ongewenste zwangerschap, bouwt Fiom aan een landelijk netwerk van regionaal bereikbare, deskundige hulpverleners. Deze hulpverleners zullen door Fiom getraind worden.

Landelijke samenwerkingsafspraken ongewenste zwangerschap

Daarnaast worden in samenwerking met huisartsen, abortusartsen, gynaecologen en verloskundigen landelijke afspraken opgesteld omtrent hulpverlening bij ongewenste zwangerschap. Afspraken over wie wat doet vanaf het moment dat een vrouw bij de huisarts komt, totdat ze het besluit heeft genomen en eventueel nazorg nodig heeft.

Online hulp

In september 2014 is ‘Zwanger, wat nu?’ online gegaan. Dit innovatieve online hulpprogramma helpt ongewenst zwangere vrouwen bij het nemen van een besluit over het al dan niet uitdragen van de zwangerschap.

Hulp borgen

‘Het netwerk van hulpverleners, de samenwerkingsafspraken voor professionals en de online hulp samen moeten ervoor zorgen dat ongewenst zwangere vrouwen ook in de toekomst de hulp en steun kunnen vinden die ze nodig hebben. We willen deze groep niet aan hun lot overlaten.’ Meer weten? Lees het interview met Fiom-collega Ellen Giepmans.

Lees meer

Ongewenste zwangerschap in Nederland:

vrouwen in Nederland zijn jaarlijks onbedoeld zwanger

ongewenst zwangere vrouwen kiezen ervoor om het kind te houden

vrouwen ervaren deze zwangerschap als ongewenst

vrouwen per jaar overwegen afstand ter adoptie

ongewenst zwangere vrouwen hebben behoefte aan deskundige ondersteuning in het keuzeproces

ongewenst zwangere vrouwen kiezen voor abortus

Deze cijfers zijn gebaseerd op abortuscijfers 2013 en het onderzoek ‘besluiten bij onbedoelde zwangerschap’ van NIVEL en Rutgers.

Fiom-hulpverlening aan ongewenst zwangere vrouwen en hun partners:

bezoekers vinden informatie via 'Zwanger, wat nu?' (in een periode van 4 maanden)

vrouwen maken keuzehulp-oefeningen via ‘Zwanger, wat nu?’ (in een periode van 4 maanden)

vrouwen krijgen online begeleiding van Fiom-hulpverlener (in een periode van 4 maanden)

hulpvragen beantwoord via mail en telefoon

face to face gesprekken

Afstand ter adoptie: Intensieve begeleiding

Als een vrouw onbedoeld zwanger is en niet zelf voor haar kind denkt te kunnen zorgen, kan ze overwegen haar kind af te staan ter adoptie. Bij afstand ter adoptie worden alle juridische banden tussen moeder en kind doorgesneden. De moeder heeft geen zeggenschap meer over het kind en het kind krijgt de achternaam van de adoptieouders. Het is een ingrijpende beslissing met grote gevolgen. Daarom is er een bedenktijd ingesteld van drie maanden.

De begeleiding van vrouwen en meisjes die erover denken afstand te doen van hun kind is een erg intensief traject waar soms meerdere partijen bij betrokken zijn, zoals partner en ouders, Bureau Jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming en ziekenhuis en verloskundigen. Fiom behartigt in deze begeleiding de belangen van de moeder en ziet erop toe dat zij voldoende en adequate hulp krijgt.

atina

 

Atina

Atina wist dat ze niet voor haar kind kon zorgen en besloot haar pasgeboren dochtertje af te staan.

Lees verder

Afstand ter adoptie in 2014:

In 2014 meldden 95 vrouwen zich met een voornemen tot afstand ter adoptie.

De vrouw heeft een ‘voornemen tot afstand’, pas drie maanden na de bevalling neemt zij het werkelijke besluit. In die drie maanden vangt een pleeggezin de baby op, zodat de moeder de tijd en ruimte heeft om te voelen wat het met haar doet en te bedenken wat ze wil.

Veel vrouwen komen terug op het voornemen. Zij gaan toch zelf voor hun kind zorgen of kiezen voor een (tijdelijk) pleeggezin waarbij ze contact houden met hun kind. Het aantal aanmeldingen met een voornemen tot afstand is dan ook veel groter dan het aantal vrouwen dat uiteindelijk werkelijk kiest het kind af te staan ter adoptie.

Soms houden vrouwen hun zwangerschap, bevalling en de afstand ter adoptie geheel of gedeeltelijk geheim. Bij zes vrouwen die hun kindje hebben afstaan in 2014 was geheimhouding zo belangrijk dat de vrouw in gevaar zou komen als de zwangerschap bekend zou worden aan de omgeving.

*Nog niet bekend: Dit zijn de cijfers voor zover bekend op 27-2-2015. Cijfers kunnen nog wijzigen omdat een deel van de vrouwen nog in de besluitvormingsfase zit.

Abortusverwerking

Abortus in Nederland

In 2013 kozen 26.758 vrouwen uit Nederland voor abortus. Dat blijkt uit het meest recente rapport van de IGZ (Inspectie voor de gezondheidszorg). In 2013 was het aantal abortussen ongeveer gelijk aan het jaar daarvoor. Een opmerkelijke daling was zichtbaar in het aantal abortussen bij tieners (van 4.061 in 2012 naar 3.643 in 2013).

In 2013 waren er 8,5 abortussen per 1000 in Nederland wonende vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15-45 jaar). Dit abortuscijfer is de laatste jaren stabiel. Nederland behoort daarmee wereldwijd tot de landen met het laagste percentage abortussen.

Volgens internationaal onderzoek ervaart 30% van de vrouwen na een abortus emotionele stress. Vrouwen die een abortus hebben ondergaan, kunnen op fiom.nl terecht voor informatie, hulp en advies betreffende het verwerken van een abortus.

Cijfers abortusverwerking in 2014:

Bezoekers (krijgen informatie, lezen ervaringsverhalen etc)

Online begeleidingstrajecten m.b.v. Fiom hulpverlener, waarbij men aan de slag gaat met ervaringen en klachten

Tienerouderschap

Tienermoeders in Nederland

In 2014 werden ongeveer 2400 meisjes onder de 20 jaar moeder. Hieronder bevinden zich relatief veel Surinaamse en Antilliaanse meiden. Hiermee is Nederland een van de landen met het minste aantal tienermoeders. Maar dit wil niet zeggen dat de preventie van zwangerschappen bij jonge meiden minder aandacht vraagt.

Gebleken is namelijk dat het aantal tienermoeders toeneemt als de aandacht voor de problematiek verslapt, zoals in de tweede helft van de jaren ’90 gebeurde.

Daarnaast zijn de problemen die jonge moeders ondervinden complex. Jonge moeders staan voor een dubbele taak: als adolescent zijn ze nog volop in ontwikkeling, maar ze moeten ook voor hun kind zorgen en daarbij optreden als volwassene.  Bij veel jonge moeders is daarnaast sprake van een multi-problem situatie: ze hebben een ongestructureerd leven, een afgebroken opleiding, weinig ondersteuning van familie en nauwelijks inkomen.

Tienermoeders.nl

Tienermoeders.nl is dé website voor jonge (aanstaande) moeders en vaders en hun omgeving. Op de site kunnen tienermoeders via een forum met elkaar in contact komen. Ook kunnen ze hun ervaringen delen en is er een gedeelte met praktische informatie, speciaal voor jonge ouders. Fiom biedt zelf geen face to face hulp meer aan jonge ouders, maar ziet het wel als haar verantwoordelijkheid dat deze doelgroep op de juiste manier geholpen wordt. Daarom is er een gedeelte op de website met ‘Hulp bij jou in de buurt’, waar organisaties hun activiteiten voor jonge (aanstaande) ouders zelf kunnen plaatsen, zodat meiden dichtbij hulp kunnen vinden. In 2014 had tienermoeders.nl 37.290 bezoekers. Er is 94 keer informatie aangevraagd via  mail en telefoon.

Lonneke

Een kort interview met tienermoeder Lonneke. Zie is 18 jaar en 29 weken zwanger.

Kirsten

Een kort interview met tienermoeder Kirsten. Ze is 21 en heeft een dochter van 2.

Rachel

Een kort interview met tienermoeder Rachel. Ze is 23 jaar en moeder van twee kinderen.

Kennisoverdracht ongewenste zwangerschap

Fiom deelt haar kennis op gebied van ongewenste zwangerschap, tienerzwangerschap en jong ouderschap op verschillende manieren. Hoe?

  • Op onze website kun je in onze kenniscollectie informatie vinden over alles rond ongewenste zwangerschap, zoals cijfers, wetgeving en publicaties.
  • We bieden trainingen, lezingen en workshops over (werken met) tienermoeders en over besluitvorming bij een ongewenste zwangerschap aan professionals in de zorg, het welzijn en het onderwijs.  Hierin maken we gebruik van praktijkvoorbeelden en casuïstiekbespreking.
  • We geven voorlichting over afstand ter adoptie. Hierin leggen we onder andere uit hoe de procedure werkt voor vrouwen die onder geheimhouding afstand willen doen van hun kind. Daarbij lichten we de taken van verschillende betrokken instanties toe.
  • We delen best practices met andere professionals. Zo ontving Fiom in maart 2014 drie vrouwen van het ‘professional women’s coalition for sexuality and health’ en een onderzoekster, allen uit Japan. Ze waren erg geïnteresseerd in onze werkwijze bij besluitvormingsgesprekken bij ongewenste zwangerschap. Ook wilden ze meer weten over onze digitale abortusverwerkingsmodule.
  • We organiseren netwerkbijeenkomsten, zoals op 30 oktober 2014 de werkconferentie ‘Het belang van een eigen keuze’. Op die dag spraken we samen met beleidsmedewerkers, artsen en hulpverleners over de dilemma’s die kunnen spelen bij een ongewenste zwangerschap en alle keuzes die daaraan verbonden zijn. Ook werd een eerste stap gezet naar landelijke samenwerkingsafspraken rond ongewenste zwangerschap.

Cijfers kennisoverdracht en -uitwisseling ongewenste zwangerschap:

Bezoekers fiom.nl

Bezoekers kenniscollecties op gebied van ongewenste zwangerschap

keer trainingen/lezingen/workshops over onbedoelde zwangerschap, jong ouderschap en afstand ter adoptie

bezoekers op werkconferentie rond ongewenste zwangerschap ‘het belang van een eigen keuze’

Resultaten afstammingsvragen 2014

Fiom... de specialist bij afstammingsvragen

Fiom is de specialist op gebied van zoekacties naar familie, KID-DNA, vondelingen en draagmoederschap. We stellen onze expertise beschikbaar aan publiek, politiek en aan professionals die deze thema’s in de praktijk tegenkomen.

Fiom weet hoe belangrijk het is voor mensen om toegang te hebben tot afstammingsinformatie. Om te weten wie je biologische vader of moeder is. Daarom helpt Fiom bij een zoektocht naar biologische familie, bijvoorbeeld geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische ouders, afstandsmoeders die op zoek zijn naar hun kind of donorkinderen die op zoek zijn naar hun donor.

Ook beheert Fiom de unieke KID-DNA Databank die een match bij anoniem donorschap mogelijk maakt.

Zoeken naar familie

Het zoeken en vinden van familie is zeer ingrijpend. Fiom zoekt voor het merendeel naar familieleden met wie nog nooit contact is geweest, of naar familie met wie het contact jaren geleden verloren is gegaan. Beide situaties zijn lastig en vaak gevoelig. Een bericht van degene die zoekt, kan de wereld van de ander behoorlijk op zijn kop zetten.

Fiom zoekt naar familieleden tot en met de tweede graad. Dit zijn ouders en grootouders, kinderen en kleinkinderen en (half)broers en (half)zussen. Fiom zoekt zowel nationaal als internationaal naar familieleden. In Nederland wordt via de Basisregistratie Personen (BRP) gezocht en via afstands- en adoptiedossiers. Zelf beheert Fiom 7806 afstandsdossiers en 3840 adoptiedossiers. Daarnaast beschikt Fiom over een contactregister. Dit is voor wie wel gevonden wil worden, maar zelf (nog) niet actief wil zoeken, bijvoorbeeld omdat de stap nog te groot is. Of voor degenen die gezocht hebben via Fiom, maar van wie de gevonden persoon (nog) geen contact wil. Door je in te schrijven in het register kan Fiom de gegevens snel vinden als een familielid later alsnog contact zoekt. Bij iedere zoekactie wordt altijd eerst het register geraadpleegd.

 

Joyke is fotograaf en opgegroeid zonder vader. Voor haar project Bapak heeft zij met haar beelden haar zoektocht naar haar vader vastgelegd. Joyke wil met haar foto’s een realistisch beeld geven van het zoeken naar een familielid. Ze vindt het beeld dat door media wordt geschetst vaak geromantiseerd…

Het zoeken is een technisch proces, maar ook verwachtingen spelen een rol. Daarom spreken de hulpverleners van Fiom uitvoerig met degenen die familie zoeken om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de zoekactie en de (onverwachte) uitkomsten ervan. Want zoekacties lopen niet altijd zoals iemand hoopt of denkt.

Tom Hendriks

Hulpverlener

Cijfers internationale zoekacties 2014:

internationale zoekacties in 2014

Nederlanders die hun familie zoeken in het buitenland

buitenlanders die hun familie zoeken in Nederland

afgesloten zoekacties in 2014

Cijfers nationale zoekacties 2014:

Nederlanders die familie zoeken in Nederland

personen zijn gevonden

Fiom KID-DNA Databank

Naar schatting zijn tot 2004 ongeveer 40.000 tot 45.000 kinderen verwekt via anonieme zaaddonoren. De Fiom KID-DNA Databank biedt hun de mogelijkheid om donoren en andere verwanten op te sporen. 

Fiom vindt dat iedereen moet kunnen achterhalen van wie hij of zij afstamt. Personen die via kunstmatige inseminatie met anoniem donorzaad zijn verwekt, hebben nauwelijks of geen toegang tot hun afstammingsgegevens.

Om aan die situatie iets te veranderen is in 2010, in samenwerking met het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, de Fiom KID-DNA Databank ontwikkeld. Dankzij deze databank hebben anonieme spermadonoren en donorkinderen de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen.

Hoe werkt het?
Zowel donoren als donorkinderen kunnen zich aanmelden voor de KID-DNA Databank. Na aanmelding kun je je bloed af laten nemen bij 19 ziekenhuizen in Nederland. Het afgenomen bloed wordt naar het CWZ gestuurd. Daar wordt een DNA-profiel gemaakt. Vervolgens wordt dit profiel vergeleken met de andere DNA-profielen in de Fiom KID-DNA Databank. Zo maakt de Fiom KID-DNA Databank het mogelijk via DNA-matching je  donor, donorkinderen en eventuele halfbroers en halfzussen te vinden.

 

Ervaringsverhaal van Jaleesa

Jaleesa werd ruim 20 jaar geleden geboren uit een anonieme zaaddonor. Jaren later vond ze haar donorvader en 11 halfbroers en -zussen. En dit kunnen er nog veel meer worden…

Lees verder

Cijfers Fiom KID-DNA Databank:

totaal aantal aanmeldingen donoren

totaal aantal aanmeldingen donorkinderen

totaal aantal gematchte personen

nieuwe aanmeldingen in 2014

personen in 2014 gematcht

ISS Nederland – welzijnswerk over de grens

iss-logo-groot-transparant2Maatschappelijk werk kent geen grenzen. De groei van het aantal buitenlanders in Nederland en de toegenomen contacten van Nederlanders met het buitenland betekenen vanzelfsprekend ook dat men in het welzijnswerk steeds vaker stuit op problemen die onze landsgrenzen te buiten gaan.

Natuurlijk is het voor de vele welzijnsinstellingen in Nederland ondoenlijk om elk een eigen, uitgebreid netwerk van internationale contacten te onderhouden. Daarom is er een organisatie die zich speciaal toelegt op dit werk en waarop iedereen die met grensoverschrijdende menselijke problemen te maken krijgt een beroep kan doen. Die organisatie heet International Social Service (ISS).

ISS beschikt over een internationaal netwerk met vertegenwoordiging in ongeveer honderd landen. De Nederlandse vertegenwoordiging (ISS Nederland) maakt sinds 1999 deel uit van Fiom. Voor ISS adviseert en/of bemiddelt Fiom bij grensoverschrijdende sociaal-juridische problemen op het gebied van draagmoederschap, donorkinderen, gezaghebbenden- en voogdijkwesties, adopties, kinderontvoering en bij internationale zoekacties. In 2014 heeft Fiom/ISS Nederland 100 internationale maatschappelijk werk cases behandeld.

ISS 90 jaar

In 2014 bestond ISS 90 jaar. Ter ere van dit jubileum is een bundel uitgegeven met informatie over ISS en ervaringsverhalen.
Lees de bundel (PDF, 3.8 MB)

Kennisoverdracht afstammingsvragen

Afstammingsvragen spelen een rol bij adoptie, bij moderne voortplantingstechnieken en zoeken naar familie. Snelle ontwikkelingen zorgen voor nieuwe dilemma’s op verschillende terreinen. Om bij deze ontwikkelingen het recht op afstammingsinformatie te blijven onderstrepen, mengt Fiom zich regelmatig in het publieke en politieke debat. Fiom agendeert thema’s, doet voorstellen voor oplossingen bij beleidsvragen en beantwoordt vragen van publiek, media, politici en beleidsmakers.

In 2014 namen we actief deel aan discussies over draagouderschap, over misstanden bij spermabanken in het verleden, het vondelingenluikje, en het zogenaamde ‘wensoudertoerisme’. Fiom is herhaaldelijk in de media geweest over deze onderwerpen, en heeft advies gegeven aan de Staatscommissie Herijking Ouderschap.

Fiom in het publieke debat:

keer op tv

keer op radio

keer in (online) dagbladen

keer in vrouwen-, studenten-, en vakbladen

Recht op Roots
Om zichtbaar en invoelbaar te maken waarom het belangrijk is om te kunnen beschikken over afstammingsinformatie, organiseerde Fiom in november 2014 de conferentie ‘Recht op Roots’. Een gemêleerd gezelschap nam deel aan de conferentie, waaronder professionals werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming, fertiliteitsklinieken, archiefbeheer, hulpverlening, adoptieorganisaties en wetenschap, ook persoonlijk betrokkenen als donorkinderen, geadopteerden en donoren. Met inspirerende sprekers, ervaringsverhalen, discussies en deelsessies werd het thema ‘afstamming’ vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Expertmeeting Donor-/Draagmoederschap
In december 2014 organiseerde Fiom een Expertmeeting Donor-/ Draagmoederschap met professionals uit het werkveld, waaronder gynaecologen, fertiliteitartsen en de Raad voor de Kinderbescherming. Het betrof een gezamenlijke verkenning of draagmoederschap en het gebruik van donoren in Nederland toegankelijker gemaakt kan worden, binnen de wettelijke kaders. Sandra van Loon, senior beleidsmedewerker bij Fiom, vertelt in een interview meer over dit onderwerp.

Lees meer

Cijfers Expertise-overdracht en kennisuitwisseling afstammingsvragen:

bezoekers fiom.nl

bezoekers kenniscollecties op gebied van afstammingsvragen

bezoekers op conferentie rond afstammingsvragen ‘Recht op Roots’

professionals nemen deel aan expertmeeting draagmoeder/donorschap

Personeel

Werken bij een organisatie van maatschappelijke waarde

Als je bij Fiom werkt, houd je je bezig met thema’s, vragen en dilemma’s die niet altijd eenvoudig zijn. Ongewenste zwangerschap, je kind afstaan, adoptie, zoeken naar biologische familie, tienerouderschap. Het heeft altijd te maken met besluitvorming op cruciale punten in iemands leven.

Fiom deelt kennis en begeleidt mensen bij het maken van een juiste keuze. Ongeveer 40 beleidsmedewerkers, hulpverleners en ondersteunend personeel zetten zich in om de keuzevrijheid van ongewenst zwangere vrouwen en het recht op afstammingsgegevens te waarborgen.

Hoe is het om voor Fiom te werken? Lees de interviews met 3 collega’s die op verschillende gebieden werkzaam zijn.

Truus Groot
Truus werkt als casemanager voor Fiom/ISS Nederland.

Lees meer

Naomi Boer
Naomi Boer werkt als senior beleidsmedewerker bij Fiom.

Lees meer

jeen-smallJeen van Beek
Jeen werkt als gespecialiseerd hulpverlener bij Fiom.

Lees meer

Financieel rapport

Inkomsten Fiom 2014

Verdeling kosten Fiom 2014

Het online jaarverslag is financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.