11/05/2023

Op 12 april vond in de Tweede Kamer het debat plaats over wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). Kamerleden stelden hierin belangrijke onderwerpen aan de orde, waaronder een centraal overzicht van het maximum aantal vrouwen per donor en het melden van genetische aandoeningen. Op 9 mei 2023 werd er gestemd over de wijzigingen, moties en amendementen. Het voorstel voor de wijziging van Wdkb is aangenomen. Een aantal aanvullende voorgestelde wijzigingen is niet aangenomen.

tweede_kamer.jpeg

De belangrijkste wijzigingen in de Wdkb

  1. Alle behandelingen in vruchtbaarheidsklinieken worden centraal geregistreerd door middel van codes. Hierdoor kan het maximum aantal van 12 behandelbare vrouwen per donor beter bewaakt worden.
  2. Donorkinderen kunnen nu volgens de wet ook in contact worden gebracht met halfbroers en halfzussen, als zij dat ook willen.
  3. Bij een erfelijke aandoening van de donor worden donorkinderen hierover actief en direct geïnformeerd, ook als het College niet beschikt over de contactgegevens van het donorkind zelf.
  4. Donorkinderen worden meer betrokken bij de uitvoering van de Wdkb: één van de bestuursleden van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (Sdkb) moet donorkind zijn.
  5. De Sdkb wordt College donorgegevens kunstmatige bevruchting en is hiermee een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan.
  6. Er komt een vijfjaarlijkse evaluatie van de Wdkb.

Aangenomen moties met vragen aan de regering

Er is een aantal moties aangenomen met vragen aan de regering:

  1. Waarom is er in Nederland een tekort aan sperma- en eiceldonoren? Kan er een centrale wachtlijst komen voor meer inzicht in de wachttijd?
  2. Wat doen andere landen waar anoniem doneren verboden is om activiteiten van buitenlandse klinieken te beperken?
  3. Kunnen er in Europees verband afspraken gemaakt worden over het toezicht op het maximumaantal donorkinderen per donor?

Niet aangenomen wijzigingen

Een aantal voorgestelde wijzigingen zijn niet aangenomen. Kamerleden Paulusma (D66), Ellemeet (GroenLinks) en Bushoff (PvdA) dienden een wijziging in die het mogelijk zou maken dat het vervallen van de leeftijdsgrenzen op een later tijdstip plaats kon vinden, zonder weer opnieuw een traject te hoeven doorlopen om de wet te wijzigen. Deze wijziging haalde met 71 stemmen net geen meerderheid. Dit betekent dat wanneer de minister – na afweging van de eerder besproken eisen aan zorgvuldigheid - besluit over het loslaten van de leeftijdsgrenzen er een nieuw wetstraject nodig is, wat mogelijk jaren in beslag neemt. Fiom vindt het wenselijk dat besluitvorming en vervolgstappen over de leeftijdsgrenzen spoedig plaatsvindt zodat donorkinderen, donoren en ouders van donorkinderen niet weer jaren in de wacht hoeven staan.

Bekijk ook de open brief aan de Tweede Kamer van Stichting Donorkind en haar achterban, waarin duidelijk beschreven wordt welke wijzigingen nodig zijn om recht te doen aan donorkinderen.

Meer lezen 

Stemmingsuitslagen Wdkb Tweede Kamer | Tweede Kamer der Staten-Generaal | 9 mei 2023

Verslag van het plenaire debat | Tweede Kamer der Staten-Generaal | 12 april 2023

Laat leeftijdsgrenzen in de wet over donorgegevens vervallen | Fiom | 1 februari 2023