Privacy

Stichting Fiom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit Privacystatement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Stichting Fiom zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Stichting Fiom noodzakelijk is.

Bescherming van jouw persoonsgegevens

Stichting Fiom is gebonden aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daarmee gerelateerde wetgeving. De gegevens die je aan ons verstrekt, zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Bij de verwerking ervan zal Stichting Fiom zorgvuldig te werk gaan. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Stichting Fiom jegens jou is aangegaan, zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Wij bieden je de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact opnemen met Fiom via het e-mailadres privacy@fiom.nl. Fiom heeft een externe Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), deze is te bereiken op het volgende emailadres: FGFiom@dejongpartners.nl en telefoonnummer 088-453 0500.                     

Privacy e-mailgesprekken met hulpverleners

Met jouw e-mails wordt vertrouwelijk omgegaan. De hulpverleners hebben een beroepsgeheim en dus ook geheimhoudingsplicht. Er worden geen gegevens aan anderen verstrekt zonder toestemming. Deze regel geldt niet voor intern overleg met collega's. Voor overleg met externen is wel toestemming nodig. De hulpverleners gaan niet in op een verzoek van een derde om informatie te verstrekken over een cliënt zonder diens voorafgaande toestemming.

Stichting Fiom volgt en registreert de e-mailbeantwoording. Zo houden we bij over welke onderwerpen gemaild wordt. De registratie van dit soort gegevens gebruiken we voor onderzoek op bepaalde onderwerpen. Door een vraag te stellen, geef je hier toestemming voor. Je hebt recht op inzage en wijziging van het bewaarde. Er worden geen persoonsgegevens bewaard anders dan de (schuil)naam en het e-mailadres. Ondanks alle beveiligingsmaatregelen is jouw privacy door het gebruik van internet nooit 100% te waarborgen. Fiom.nl heeft een Privacystatement.
Fiom.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van virussen, computerstoringen, technische mankementen, etc. 

In dit Privacystatement leggen wij uit hoe Fiom persoonsgegevens verwerkt, voor welk doel, op welke gronden, welke gegevens wij verwerken en welke rechten u heeft als betrokkene. Dit statement is gebaseerd op ons intern Privacy- & Beveiligingsbeleid en uitgewerkt in een reglement als interne instructie voor onze organisatie.

Eerdere versie Privacystatement