Fiom is gevestigd op de Kruisstraat 1 te ’s-Hertogenbosch en biedt trainingsactiviteiten aan op het gebied van ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen voor zowel professionals als voor mensen die persoonlijk met deze thema’s te maken hebben. 

Fiom streeft erna om te allen tijde de hoogste kwaliteit te leveren in haar trainingen, cursussen en workshops. Mocht u niet tevreden zijn over de onze dienstverlening rondom training en opleiding, dan horen we dit graag van u. Klachten worden door ons beschouwd als leerzame feedback voor alle betrokkenen. Potentiele klachten worden het liefst naar voren gebracht op een moment dat er nog mogelijkheid is om te voorkomen dat er een klacht ontstaat. 

Heeft u een klacht, dan hanteren wij hiervoor de volgende procedure:

  • U legt uw klacht schriftelijk of mondeling neer bij de veroorzaker van de klacht. Indien er samen niet tot een passende oplossing wordt gekomen, kunt u contact leggen met de manager van de veroorzaker van de klacht.
  • De manager zoekt samen met u en de veroorzaker van de klacht naar mogelijke oplossingen of verbeterpunten in een bemiddelingsgesprek.
  • Wanneer de twee gesprekken volgens u geen oplossing brengen, kunt u zich schriftelijk wenden tot de directeur-bestuurder van Fiom, Mevr. Ellen Giepmans, Kruisstraat 1, 5211 DT ’s-Hertogenbosch, info@fiom.nl

U ontvangt van de directeur-bestuurder binnen 7 dagen een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin ook wordt aangegeven op welke manier de klacht in behandeling wordt genomen. Zo kan de directeur-bestuurder opnieuw een bemiddelingsgesprek organiseren tussen u en de veroorzaker van de klacht.

Is er vervolgens nog geen passende oplossing mogelijk, dan kunt u binnen 15 dagen uw klacht neerleggen bij een onafhankelijke derde partij. Dit is een klachtencommissie bestaande uit drie juristen, te weten Anja Philips, Maarten Witlox en Peter Sparreboom. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de voorzitter van de klachtencommissie, Mr. Anja Philips, middels een e-mail aan klachtencommissie@fiom.nl.

De klachtencommissie streeft ernaar uiterlijk 2 maanden na indiening van de klacht de volledige procedure af te ronden. Mocht er langere tijd nodig zijn dan wordt u hiervan binnen 4 weken per email en schriftelijk van op de hoogte gesteld en wordt er een indicatie gegeven wanneer de klachtencommissie verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Het oordeel van de klachtencommissie is bindend voor beide partijen. Eventuele consequenties worden binnen 30 dagen afgehandeld.

Uw klacht en wijze van afhandeling wordt digitaal geregistreerd en gedurende 5 jaar bewaard. 

Uw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie verstrekt aan derden.