Fiom is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de resultaten van de diensten van derden naar wie wordt doorverwezen, niet via onze website en/of niet bij onze dienstverlening. Onze verwijzingen en adviezen worden zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Bij doorverwijzingen heeft Fiom echter geen enkele invloed op de dienstverlening van de derden naar wie wordt doorverwezen. Men maakt op eigen verantwoordelijkheid gebruik van deze diensten van derden.

Disclaimer website Fiom

De gegevens op de websites van Stichting Fiom zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Stichting Fiom en de samenwerkende organisaties. Stichting Fiom spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) word je verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van Fiom (hieronder begrepen de nieuwsbrief, internetsites en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Fiom.

Mocht u onvolledigheden of fouten constateren, dan kunt u dit melden per mail: info@fiom.nl. Dit zal dan zo snel mogelijk hersteld worden.

Personen die stukken ter publicatie aan Fiom sturen, behouden hun auteursrecht. Door inzending verlenen zij Fiom onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren, in print of elektronisch, en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Linken

Op de site staan hyperlinks (en informatiebronnen) die door derden onderhouden worden. De site fiom.nl heeft geen invloed op de inhoud hiervan en staat niet automatisch achter de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt fiom.nl is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door bezoekers van de site via internet worden verzonden