Herroepen adoptie

Kan ik mijn adoptie ongedaan laten maken?

Een adoptie ongedaan maken (herroepen), kan alleen door de rechtbank en op verzoek van de geadopteerde zelf. Dit is vastgelegd in artikel 1:231 en artikel 1:232 van het Burgerlijk Wetboek.
Voorwaarden hiervoor zijn:

  • De herroeping moet in het belang van de geadopteerde zijn.
  • De rechter moet van het belang van herroeping overtuigd zijn.
  • De herroeping moet plaatsvinden tussen de twee en vijf jaar na de dag waarop je achttien bent geworden (dus van je 20e verjaardag tot de laatste dag waarop je 22 jaar bent).

Toch zijn er uitspraken van rechtbanken bekend, waarin – ondanks de verstreken termijn - wél akkoord is gegeven op de herroeping. De rechter deed dit om rekening te houden met de wens van de geadopteerde om zijn identiteit te hervinden en uit respect voor het privéleven van de geadopteerde die zijn natuurlijke familieband wil herstellen. Hierbij baseert de rechter zich op artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens, het recht op privé-, familie- en gezinsleven. Meer informatie hierover kun je vinden in het artikel ‘De Uitspraak: Kun je een mislukte of overbodig gebleken adoptie achteraf herroepen?'. Lees ook een artikel: 'Herroeping van adoptie nooit te laat?' van Mr. I. van Dijk-van Oosterhout in het Tijdschrift voor Jeugd en Beleid, afl. 10, oktober 2011.

Om je adoptie te herroepen heb je een advocaat nodig. Deze dient verzoek tot herroeping in bij de rechtbank.

Adoptieouders kunnen een adoptie niet herroepen. De mogelijkheid tot herroeping bestaat omdat de geadopteerde later toch meer op zijn plaats kan blijken in het familieverband dat door zijn geboorte is ontstaan. Het gaat om het belang van de geadopteerde en de mogelijkheid om zijn identiteit te hervinden.

Anders dan je misschien zou denken komen er ook gevallen voor waarin de geadopteerde die een herroepingsverzoek doet, nog steeds een goed contact met zijn adoptieouders heeft, maar daarnaast een goede band heeft ontwikkeld met zijn biologische ouders. Voor zijn identiteit of het hervinden daarvan kan het voor de geadopteerde van belang zijn om de adoptie te herroepen.

Gevolgen van herroeping

Als een adoptie wordt herroepen, worden de juridische familierechtelijke banden die door adoptie tussen de adoptieouders en de geadopteerde (en de kinderen van de geadopteerde) zijn ontstaan verbroken.

Als je in Nederland bent geboren, herleven de juridische familierechtelijke betrekkingen die door de geboorte zijn ontstaan tussen de geadopteerde en de biologische ouders. Als je vanuit het buitenland geadopteerd bent, kan dit anders zijn. In Nederland kan namelijk niet besloten worden over de rechtsgevolgen in het land van herkomst.

Je naam veranderen na herroeping

Let op! Het kan zijn dat je na het herroepen van je adoptie ook je naam moet veranderen. Dit heeft gevolgen voor je officiële documenten, zoals je paspoort, rijbewijs en diploma's.

Let op! Ook heeft herroeping gevolgen voor jouw erfrechtelijke positie. Meer informatie over erfrecht vind je hier.