We bevinden ons momenteel in een overgangssituatie. Over het algemeen geldt een totale doorlooptijd van twee tot zes jaar. De kosten voor adoptie in Nederland starten bij €1.595,-.

Man met grijs haar en bruingetinte jongen in gesprek

Invloed stopzetting interlandelijke adoptie op de duur van de procedure

Op 8 februari 2021 is het adopteren van kinderen uit het buitenland stopgezet door de toenmalige minister voor Rechtsbescherming, minister Dekker. Dit naar aanleiding van een rapport van de commissie Joustra over misstanden die plaatsvonden bij buitenlandse adopties. In de brief van 11 april 2022 aan de Tweede Kamer geeft het kabinet aan dat het afgelopen jaar alle perspectieven en belangen zijn gewogen en twee scenario’s zijn uitgewerkt: stoppen met kinderen adopteren uit het buitenland of doorgaan met een aangepast adoptiesysteem.

Het Kabinet heeft besloten om interlandelijke adoptie toe te blijven staan voor kinderen voor wie in het land van herkomst geen passende opvang mogelijk is, onder strikte voorwaarden en binnen een gewijzigd adoptiesysteem. De komende periode wordt nader invulling gegeven aan dit besluit. Voor de meest actuele informatie verwijzen we je graag naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hoe lang duurt de adoptieprocedure?

Van aanmelding t/m beginseltoestemming

De wachttijd tussen aanmelding en start van de voorlichtingsbijeenkomsten was voor de interlandelijke adoptiestop ongeveer twaalf maanden. De wachttijd schommelt de laatste tijd sterk. Allerlei factoren zijn hierop van invloed: het aantal aspirant-adoptieouders, het aantal aspirant-adoptieouders dat de procedure uitstelt of stopzet, het aantal te verwachten adopties. Nieuwe aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Wanneer je de voorlichting heeft afgerond, stuurt Fiom uw persoonsgegevens door naar de Raad voor de Kinderbescherming. In principe vindt het gezinsonderzoek plaats in het kwartaal volgend op de voorlichting. In de praktijk bestaan er echter wisselende wachttijden bij de verschillende vestigingen van de Raad voor de Kinderbescherming.

Het ministerie van Justitie & Veiligheid neemt binnen twee à drie weken nadat het advies van de Raad voor de Kinderbescherming is binnengekomen, een besluit.

Van aanmelding bij een vergunninghouder t/m komst kind

De wachttijd is van vele factoren afhankelijk. In het algemeen geldt dat de wachttijd voor jonge gezonde kinderen langer is dan de wachttijd voor de oudere kinderen en kinderen met een special need.

Wat kost adoptie?

De kosten voor de verplichte voorlichting bedragen € 1.595,-. Dit bedrag is onderverdeeld in € 210,- voor de administratiekosten en de eerste informatiebijeenkomst en € 1.385,- voor de vijf voorlichtingsbijeenkomsten.

De bemiddelingskosten variëren van € 12.000,- tot ruim € 40.000,-. Het bedrag is onder andere afhankelijk van de keuze voor het land. De bemiddelingskosten bestaan uit de kosten in het land van herkomst. Denk aan de verzorgingskosten van het kind, de kosten van medische onderzoeken en eventuele behandelingen, de adoptieproceskosten voor de advocaat en tolk, reis- en verblijfkosten van het kind, de adoptieouder(s) of begeleider(s) én de bemiddelings- en bureaukosten. 

Is het kind eenmaal in Nederland en heeft het een verblijfsvergunning nodig, dan moet u rekenen op € 950,-. Het omzetten van een adoptie naar Nederlands recht, indien nodig, kost tussen € 600,- tot € 1.000,-.