Financiën

Stichting Fiom wordt gesubsidieerd volgens de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. Hierin wordt bepaald welke regels er gelden voor het aanvragen, besteden en verantwoorden van subsidiegelden.

Daarnaast hebben we als ANBI-instelling de verplichting om een overzicht te verstrekken van onze financiële positie. Hieronder vindt u de balans per ultimo 2017 met vergelijkende cijfers van 2016. Dit geldt tevens voor de staat van baten en lasten, alsmede het kasstroomoverzicht dat is opgesteld volgens de indirecte methode.